Caroline Liberg

Professor at Department of Education

Email:
caroline.liberg[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2298
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocessor. Centrala frågeställningarna i min och min forskargrupps forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Under tidigt sjuttiotal utbildade jag mig till mellanstadielärare och arbetade därefter i grundskolan som klasslärare och lärare inom specialundervisning. 1981 påbörjade jag min forskarutbildning i allmän språkvetenskap och la 1990 fram avhandlingen Learning to read and write. Jag har lett projekten Berättande och språkinlärning (HSFR), Genreutveckling i barnaåren (HSFR), Elevers möte med skolans textvärldar (Riksbankens Jubileumsfond) och tillsammans med kollegor projekten Testet under luppen (Vetenskapsrådet), Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov (Vetenskapsrådet), Mining textual data for simplified reading (M och A Wallenbergs minnesfond), forskarskolan Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker (Vetenskapsrådet), samt projektet Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (Vetenskapsrådet). Jag ingår också i referensgrupper för olika forskningsprojekt. Under åren 2020-2022 innehar jag en position som Adjunct Professor vid the Faculty of Education, School of Early Childhood and Inclusive Education, Queensland University of Technology, Brisbane.

Jag har tidigare haft anställningar som universitetslektor i lingvistik, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet (1991-1998) och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Området för lärarutbildning, Malmö högskola (1998-2004). Jag har varit professor II vid Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Trondheim 2004-2007. Docent i lingvistik 1997.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Caroline Liberg