Joel Samuelsson

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Joel.Samuelsson[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7646
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar och undervisar i civilrätt, särskilt i allmän avtalsrätt.

En populärvetenskaplig sammanfattning av min forskning finns här:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/515/video/9742

Och här är en länk till min installationsföresläsning:

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/337/video/6463

Keywords: civilrätt avtalsrätt avtalstolkning avtal juridisk metod hermeneutik rättsteori

Born 1973
LL.M. 1998
LL.D. 2008
Senior Lecturer in Private Law 2010
Associate Professor of Private Law 2010
Professor of Privatre Law 2016

Internal appointments
Director, undergraduate courses in private law

Research and Teaching Interests
Contract Law, European Private Law, Jurisprudence and Hermeneutics.

Courses Taught
Contract Law, Tort Law, Labor Law, Family Law, Constitutional Law and EC Law.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avtal är till för att hållas, men ofta nog är det oklart exakt vad som avtalats. Juridiken hanterar den oklarheten genom tolkning och läran om hur det ska gå till – avtalstolkningsläran – har en egen plats i den civilrättsliga systematiken. I avtalstolkningsläran ställs många av juridikens mest grundläggande teoretiska frågor på sin spets. Det gäller förhållandet mellan rätt och verklighet, de rättsliga reglernas natur, den juridiska metodens beskaffenhet m.m. En ”playground för teoretiska övningar” har området kallats av en skeptisk betraktare. Samtidigt är studieobjektet som sådant – avtalstolkningsverksamheten – något av det mest handfasta och praktiskt betydelsefulla inom hela civilrätten.

Jag har i min forskning utnyttjat den möjlighet som ämnet avtalstolkning erbjuder, att undersöka teoretiska teman i ett konkret rättsligt sammanhang. Jag har försökt spåra gränsen mellan avtalstolkningen och den tillämpning av rättsliga regler som bestämmer avtalsparternas positioner i de fall det finns luckor i avtalet, som måste fyllas ut. Jag har närmat mig avtalstolkningen som en metodfråga och på det sättet velat visa att ett skenproblem skapar oreda i tolkningslärans grundstruktur. Och jag har sökt nyansera bilden av det underförstådda, eller tysta, avtalsinnehållet. Det stora temat i min forskning har varit förhållandet mellan teori och praktik i tolkningen. Det är ett tacksamt tema för en jurist, för den juridiska praktiken gör, på sitt eget säregna vis, teorins begränsningar uppenbara.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Joel Samuelsson