Inger Knutsson Holmström

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
inger.holmstrom[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6557
Mobile phone:
+46 73 4697606
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor i Vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, associerad forskare till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet. Leg. sjuksköterska 1983, barnsjuksköterska 1990, Med. dr 2002. Pågående forskning behandlar professionell kompetens, kommunikation och patient-centrerad vård, särskilt sjukvårdsrådgivning via telefon. Ett nytt intenationellt samarbetsprojekt ska studera patient-centrerad kommunikation i äldrevård. Metodologiskt ligger fokus på kvalitativ ansats.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Inger K. Holmström disputerade 2002 i Hälso – och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet på avhandlingen Gaining professional competence for patient encounters by means of a new understanding. Hon erhöll 2005 en fyraårig forskarassistent-tjänst finansierad av Vetenskapsrådet, och samma år blev hon docent i Vårdvetenskap. Inom ramen för forskarassistentjänsten ledde hon en interventionsstudie för sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon. Syftet var att utveckla sjuksköterskornas kompetens i mötet via telefon, för att därigenom öka nyttan och säkerheten för patienter. Dessa fynd ledde fram till det pågående projektet Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens, ett treårigt projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Inger är huvudansvarig för ytterligare två projekt som berör telefonrådgivning, där ett av dem rör utfall av samtal avseende barn, samt föräldrars förväntningar och erfarenheter på rådgivningssamtalet. Det andra projektet rör patientsäkerhet kopplat till arbetsmiljö och kommunikation, Stress i nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – ett hot mot patientsäkerheten? finansierat av Afa försäkringar. Vidare har Inger K. Holmström medverkat i projekt som rör patienters förståelse och upplevelser av svår och långvarig sjukdom, samt flera projekt kring professionell kompetens hos bl.a narkosläkare, allmänläkare och annan vårdpersonal. Pågående projekt inom dessa fält är långtidsjukskrivnas och allmänläkares upplevelse av delaktighet i sjukskrivningsprocessen samt utvecklande av expertkunnande hos narkosläkare. Ett nytt intenationellt samarbetsprojekt ska studera patient-centrarad kommunikation i kommunal äldrevård i tre olika länder. Metodologisk har hon ett stort intresse för, samt erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Inger Knutsson Holmström