Katarina Westerlund

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Theology, Social Sciences of Religion and Practical Theology

Email:
Katarina.Westerlund[AT-sign]teol.uu.se
Telephone:
+4618-471 1869
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

Assistant Professor in Systematic Theology with World-View Studies and Senior Lecturer in Empirical-Practical Studies in Religion and Theology

Keywords: levd religion livsåskådningsforskning praktisk teologi

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör praktisk teologi, levd religion och livsåskådningars utformning och betydelse i samtiden, speciellt i relation till religiösa organisationer och frågor om hälsa, andlighet, existentiella frågor, barn och familj. Jag har bland annat arbetat med teori och metodutveckling av livsåskådningsforskningen framför allt i relation till modernitet, senmodernitet och kulturteori, samt med den empiriska och kulturella vändningen av tro och religion.

Avhandlingen Sammanhangets mening. En empirisk studie av livsåskådningar i förställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption (Uppsala: Acta Upsaliensis 2002) lyfter fram livsåskådningar i två specifika kontexter. Den ger dessutom ett teoretiskt bidrag till livsåskådningsforskningen genom att framhålla livsåskådningars kontextualitet.(Se abstract nedan.)

Ett avslutat projekt resulterade bland annat i monografin Frihetens sammanhang. Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Boken behandlar synen på barn och föräldraroll i relation till individualisering och normalitet. Den samtida normalitet som formar familjelivet diskuteras ur ett livsåskådnings- och teologiskt perspektiv.

Under åren 2019-2022 har jag lett det mångvetenskapliga forskningsprojektet Pentekostala Migranter i Sverige, påverkan och utmaningar. Projektet som var finansierat av Vetenskapsrådet, studerade församlingar som växer fram genom migration. Projektet fokuserade kulturella och religiösa miljöer med människor från skilda länder och med skiftade bakgrunder. I detta projekt har jag framförallt arbetet med levd religion(/levd teologi i de internationella pentekostala miljöerna.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Katarina Westerlund