Maja Bondestam

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of History of Science and Ideas

Email:
maja.bondestam[AT-sign]idehist.uu.se
Visiting address:
Room EP 6-1038 Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar och forskar, framför allt om kroppens historia. Med avstamp i medicinska källor har jag skrivit om språk, makt och formandet av kön, ålder, klass och sexualitet i övergången mellan tidigmodern och modern tid. De utomordentliga, min senaste bok, kom 2022 och undersöker extraordinära födslar och det så kallade monsterbegreppet i svensk medicin och naturalhistoria, 1600-1830. Studien har genomförts inom programmet Medicine at the borders of Life, http://www.medicalborders.se

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorsavhandlingen, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Gidlunds, 2002), skrev jag vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet och den handlar om normerande kroppsbegrepp i svensk 1800-talsmedicin. Parallellt med forskarutbildningen undervisade jag också studenter på A-, B-, C- och masternivå.

Åren 2003-2007 var jag verksam som forskare, och under en termin också som vikarierande studierektor, vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och genomförde projektet 'Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850', finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektet resulterade i boken Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia (Nya Doxa, 2010).

Mellan 2007 och 2014 var jag inom ramen för en så kallad ABM-tjänst anställd som forskare vid Uppsala universitetsbibliotek för att genomföra ett projekt om manlig auktoritet och kroppslighet. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och annat vetenskapshistoriskt källmaterial vid UUB. Projektet kom att famna om en lång tidsperiod och resulterade i boken Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850 (Nya Doxa, 2020). Parallellt med detta var jag biträdande handledare åt doktoranderna Maria Björk (numer Josephson) vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet samt för Kristina Nordström vid institutionen för idéhistoria, Stockholms universitet. De disputerade 2011 respektive 2014.

2010 blev jag docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan 2014 är jag anställd som universitetslektor i samma ämne. Mellan 2014 och 2022 har jag i två omgångar haft uppdraget som Studierektor vid institutionen.

2015-2020 ingick jag i projektet "Medicine at the borders of life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Projektet leddes av professor Solveig Jülich och har för min del resulterat i två mer omfattade publikationer; Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam (Amsterdam University Press, 2021); De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant (Makadam, 2022) samt ett antal kortare artiklar och recensioner. Parallellt handledde jag doktoranden Agneta Helmius som disputerade i idé- och lärdomhistoria vid Uppsala universitet 2022.

Tidigare projekt

"Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History". Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

"Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800". Projektet utfördes inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

”Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750–1850”, projektledare: Maja Bondestam, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 060101-071231. Summa: 1,4 milj.kr.

”Från fadersvälde till broderskap: Konstruktioner av kön i upplysningens tidevarv”, projektledare: FD Karin Hassan Jansson. Post. doc. projekt finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 050101–051231.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående projekt

Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden”, 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maja Bondestam