Jan Amcoff

Professor at Department of Human Geography

Email:
Jan.Amcoff[AT-sign]kultgeog.uu.se
Telephone:
+4618-471 7385
Mobile phone:
+46 70 4250135
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

I am interested in I am interested in internal migration in Sweden, particulary return migration. The importance of geographical units of data compilation to empirical results is another filed of interest to me. A third area of interest has to do with regional enlargement through extended commuting. A fourth area concerns the development of rural areas.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen
Boendesegregation och boendens segregation
I takt med den ökande invandringen har svensk segregationsforskning haft en slagsida mot etnisk segregation under de senast gångna decennierna. Befolkningen kan emellertid vara segregerad i fler avseenden (t ex ålder, kön, hushållstyp, etc). Segregationen kan också antas påverkas av bebyggelsestrukturens grad av ensidighet.
Utveckling av universitetsmiljöer
Förutom att förse samhället med forskning och utbildning förväntas akademiska lärosäten numera ofta bistå med kreativa miljöer och bidra till urban förnyelse och ett livaktigt stadsliv i sina respektive värdstäder. Emellertid varierar deras förutsättningar. Här undersöks var dessa miljöer återfinns och i vilken utsträckning lärosätenas omlokalisering leder dem dit.
Handelns lokalisering
Detaljhandelns lokaliseringsmönster förändras ständigt. Externhandelns framväxt har knappast undgått någon, men en systematisk genomgång av tillgängliga data blottlägger fler förändringar såväl ur ett regionalt perspektiv som inom städerna. Att tendenserna är snarlika i andra jämförbara länder illustrerar att bakomliggande krafter är både generella och starka.
Återflyttning
Många av dem som lämnar sin hemregion och flyttar någon annanstans återvänder så småningom. Beroende på hur man mäter och vilken slags region som avses svarar återflyttningen i Sverige för 20-30% av all mellanregional flyttning. Denna flyttström utgör ett forskningsintresse för mig.
Betydelsen av att välja geografiska datainsamlingsaggregat
Ett annat område som intresserar mig är de geografiska områden som används för dataaggregeringsändamål. Det är sedan länge känt att det spelar roll för analysresultaten hur sådana områden avgränsas.
Regionsförstoring
Ett tredje forskningsfält berör pendlingsmönstrens utveckling och det fenomen som går under namnet regionförstoring. Det avspeglas inte på något tydligt sätt i alternativa källmaterial och en höjd upplösningsnivå reser också frågetecken för fenomenet.
Landsbygdsutveckling
Ett fjärde forkningsintrresse fokuserar på utvecklingen av befolkning, bebyggelse och service på landsbygden. Efter några decennier vid 1900-talets mitt som präglades av urbanisering bromsade landsbygdens befolkningsminskning in, i synnerhet kring större städer. Det reflekteras i såväl befolkning som bebyggelse, medan servicen fortsätter att minska.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.