Lotta Lerwall

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Lotta.Lerwall[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2015
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris kandidatexamen, Uppsala universitet 1995

Juris doktorsexamen i offentlig rätt, Uppsala universitet 2001

Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 2011

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 2018

Ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället Uppsala 2019

Särskild ledamot i Förvaltningsrätten i Uppsala i mål om laglighetsprövning 2022 -

Interna uppdrag

Ordförande i juridiska institutionens jämställdhetsgrupp (2001-2003)

Ledamot i fakultetsnämnden (2005-2011, 2020-)

Ordförande i juridiska fakultetens valberedning (2011-2014)

Ledamot i bedömningsgrupp rörande misstänkt vetenskaplig oredlighet (2013)

Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2013-2018)

Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2015-2020)

Ordföranden i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2018-)

Ordförande i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2020-)

Ledamot i styrelsen för HERO (2021-)

Handledare för Ewa Axelsson, Kavot Zillén och Mikael Ruotsi (disputerade) samt Peter Ramsjö (pågående), Sara Lundberg (pågående), Sara Lyrenäs (Umeå universitet, pågående)

Externa uppdrag

Juridisk kvalitetsgranskare, Skolinspektionen, granskningsprojekt om statens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (2014)

Ledamot i Vetenskapsrådets elektorsförsamling (2015)

Expert i statlig utredning om politisk information i skolan, SOU 2016:4

Ledamot i bedömargrupp av examensarbeten, juridiska institutionen, Stockholms universitet (2017)

Sakkunnig i tillsättningsärende, universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot medicinsk rätt, Umeå universitet (2017)

Juridisk referensperson, Skolinspektionen, inför kvalitetsgranskning av huvudmännens klagomålshantering (2017)

Granskare av doktorandprojekt Umeå universitet, Göteborgs universitet

Expert i den statliga utredningen om en effektivare tillsyn över diskrimineringslagen, SOU 2020:79

Expert i den statliga utredningen A 2019:03, Vissa frågor i diskrimineringslagen

Expert i den statliga utredningen U 2020:01, Mer tid till undervisning

Ledamot i betygsnämnder

Utmärkelser

Gunilla Strömholmstipendiat (2002)

Intresseområden

Utbildningsrättsliga frågor, ssk rörande skolväsendet, statlig styrning och kontroll/tillsyn över offentlig förvaltning, rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter i både regionalt och globalt perspektiv.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag? (JURED)

Projektet handlar om relationen mellan utbildning och juridifiering. Projektet pågår mellan 2022 och 2024 och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (P21-0148). De medverkande forskarna, från pedagogik och juridik, kommer från Uppsala, Göteborgs och Örebro universitet: docent Andreas Bergh (projektledare), professor Lotta Lerwall, docent Emma Arneback och professor Tomas Englund. Till projektet relateras även doktoranden Maria Rosén samt nationella och internationella samarbetspartners.

Statlig inspektion av skolan - från 1861 till dagens skolinspektion

I detta projekt undersöks hur den statliga inspektionen av skolväsendet varit reglerad alltsedan tillkomsten av folkskolinspektörer år 1861 fram till dagens tillsyn genom Statens skolinspektion. Särskilt fokus ligger på vad som avsetts medinspektion/tillsyn och vilka befogenheter inspektörerna har haft till sitt befogande - både för att genomföra inspektionen och för att åstadkomma rättelse hos skolhuvudmannen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lotta Lerwall