Eva Jangland

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Email:
eva.jangland[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-6113722
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Short presentation

Senior Lecturer at the Department of Surgical Sciences, Uppsala University, and hold a clinical position at the Department of Surgery, Uppsala University Hospital in Uppsala, Sweden. Course coordinator of the Program in Health Care Specialist Nursing [surgical care], lecturer and supervisor. Research area: Patient experiences in acute care, patient participation, Fundamentals of Care (FoC) Advanced Practice Nursing Roles (APN/NP), competence development and evidence based nursing.

Keywords: ledarskap kompetensutveckling specialistsjuksköterska fundamentals of care handledning patientdelaktighet personcentrerad vård evidensbaserad praktik specialistsjuksköterskeprogrammet patient perspective professionsutveckling medicinsk humaniora avancerad specialistsjuksköterska patient som medaktör kirurgisk omvårdnad grundläggande omvårdnad

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och kirurgisk vård.

Handleder och examinerar examensarbeten på avancerad nivå.

Handledare till doktorander.

Examinator till doktorander

Ledamot FUG-grupp, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Lärarrepresentant i Områdesnämnden

Tidigare uppdrag: Kursansvarig och examinator Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård. Ledamot Institutionsstyrelsen, Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Tidigare ledamot och vice ordförande i Programkommittén för Sjuksköterskeprogrammen (Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)

Utmärkelse: NFSKs forskarpris 2022.https://www.nfsk.se/sv/stipendier/nfsks-forskarpris/2022/stipendiat

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningen fokuserar på att studera hur en personcentrerad grundläggande vård som är patientsäker kan uppnås inom kirurgisk vård för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten och dennes närstående och hur vården i denna komplexa vårdmiljö kan utformas så att patientens grundläggande vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens delaktighet.

Bedriver och deltar i en rad projekt nationellt och internationellt med fokus på tillämpning (i klinik och utbildning) och utveckling av ramverket Fundamentals of Care.

Ett annat fokus är kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskeroller på olika nivåer samt behovet av handledning och stöd i yrket. Ett forskningsprojekt fokuserar på utvärderingen av ett handlednings- och mentorsprogram på Akademiska sjukhuset som i verksamheten benämns som ’Professionssteget’. Ett nationellt samarbete utvärderar framgångsfaktorer för professionell utveckling för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.

Tidigare projekt och samarbeten både nationellt och internationellt har fokuserat på utveckling och implementering av Nurse Practitioner inom kirurgisk vård i Sverige.

Pågående projekt:

inCHARGE:Innovations to utilize nurses’ competence and achieve personcentred care – theory (Fundamentals of Care) goes to practice (PI).

Patients with complex aortic diseases – Using patients’ experiences and outcomes to improve care after staged aortic surgery. EJ huvudhandledare för Linda Haakseth.

Decompressive craniectomy performed during neuro intensive care – effects of nursing interventions and patient recovery. EJ bihandledare för Henrietta Gustafsson (Institutionen för Neurovetenskap).

Patient participation and patient as co-actor. EJ huvudhandledare för Anna Hult.

Patienters upplevelse av att leva med neuroendokrin tumörsjukdom samt omvårdnadsbehov och erfarenhet av den omvårdnad de fått i samband med kirurgi. EJ handledare för Frida Olsson

Fundamentals of Care - tillämpning av ramverket i undervisning på avancerad nivå och tillämpning i klinik

Avslutade projekt (övergripande urval).

Patient participation and the implementation of the Tell-us Card.

Implementation and role development of Nurse Practitioner in surgical care in Sweden.

SMAAPP research program (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). A Sweden - Australia joint research programme. Följande doktorandprojekt ingick:

Patients with acute abdominal pain. Person-centred fundamental care across the acute care pathway’. EJ huvudhandledare för Therese Avallin. Medicine doktorsexamen 2022.

Managers and health professionals in the acute care chain – a need of a shared understanding in the care of patients with acute abdominal pain. EJ bi-handledare för Alexander Tegelberg. Licentiatexamen 2021

Nursing students' understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional study in five countries. (Sweden (PI), Japan, Australia, UK and Canada)

Patients with Lower Limb Vascular Injuries. Karin Bernhoff. Disputerade 2016. EJ bihandledare.

A multi-faceted mentoring programe in a large university hospital. A multiple-case study.

Framgångsfaktorer för professionell utveckling för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (samarbete, Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet).

Hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av information och omhändertagande vid screening och uppföljande kontroller av bukaortaaneurysm. EJ huvudhandledare för Linda Lyttkens. Lic examen 2023

EURO2CARE: Exploring European bedside nurses’ perspectives on fundamental care and the Fundamentals of Care framework. (Collaboration Sweden, Denmark, Netherlands and UK).

Thesis:

Eva Jangland disputerade 2011-05-30. Thesis The Patient–Health-professional Interaction in a Hospital Setting

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eva Jangland