Mosa Sayed

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Mosa.Sayed[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2067
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent (2016)

Universitetslektor i rättsvetenskap, med inriktning Rätt och värdekonflikter (2013)

Juris doktor i internationell privaträtt (2010)

Jur kand (2003)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningprofil

Mosa Sayed är juris doktor i internationell privaträtt och arbetar inom forskningsfältet Rätt och värdekonflikter, som universitetslektor i rättsvetenskap vid den Juridiska institutionen vid Uppsala univeristet. Mosa Sayeds forskning har fokuserat på de rättsiga utmaningar som följt av Sveriges omvandling under de senaste årtiondena till ett alltmer mångreligiöst och mångkulturells samhälle. Denna omvandling har aktualiserat en ny typ av normativ pluralism som medfört oprövade frågor och spänningar på det rättsliga planet, inte minst för domstolar och myndigheter som i sin verksamhet ställs inför främmande traditioner och sätt på hur människor organiserar sina liv.

Sayed har tre huvudinriktningar för sin forskning. Den första inriktningen är internationellt privaträttsligt och går ut på att identifiera de mångfacetterade rättsliga spörsmål som den internationella privaträtten står inför i en allt mer global, föränderlig och transnationell realitet. En särskild problematik är att religionsbaserade rättsregler fått en ny närvaro och synlighet i offentligheten genom den rättspraxis som utvecklats vid svensk domstol de senaste årtiondena inom det internationellt privaträttsliga området. Den andra inriktningen av Sayeds forskning fokuserar på en analys av den islamiska familje- och arvsrätten som visat sig ha betydelse inom det praktiska rättslivet samtidigt som det funnits en kunskapslucka på detta område. En fråga som varit relevant för Sayeds forskning är om och på vilka sätt de islamiska reglerna avviker från de sekulära värderingar som präglar det svenska rättssystemet samt de spänningar som följer av dessa normkonflikter. Den tredje inriktningen i Sayeds forskning rör religiösa organisationers formella och informella rättsliga funktioner. Forskningsinriktningen syftar bland annat till att kartlägga och analysera konsekvenserna av användningen av alternativa tvistlösningsmekanismer (så kallad informell tvistlösning) i religiösa organisationer bland grupper som identifierar sig på religiös grund.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mosa Sayed