Ingeborg Björkman

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
ingeborg.bjorkman[AT-sign]pubcare.uu.se
Mobile phone:
+46 70 8523223
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktor i hälso- och sjukvårdsforskning och jag kom till forskargruppen för att undersöka hur professioner arbetar för att förbättra kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Sedan 2010 har jag en tjänst vid Nestor FoU-center som är ett av Stockholms äldre-FoU:er. På Nestor arbetar jag framför allt med utveckling av samverkan mellan aktörer inom vård- och omsorg. Jag är legitimerad apotekare.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Forskningsintressen

Min forskning har ofta handlat om att ta fram kunskap om olika aspekter av läkemedelsanvändning, exempelvis professionens försök att förbättra läkemedelsanvändningen eller läkares förskrivning av antibiotika. Jag tycker det är intressant att använda kvalitativ metodik för att försöka förstå hur personer uppfattar sitt arbete.

Pågående projekt

Under 2018 har jag återupptagit ett samarbete med professor Cecilia Stålsby Lundborg vid KI, institutionen för folkhälsovetenskap, global hälsa. Det nya projektet är ett samverkansprojekt med Sydafrika. Det handlar om hur Sverige och Sydafrika arbetar för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Min roll är att genomföra intervjuer och analyser av det insamlade materialet. Arbetet kommer fortsätta under 2019.

Avslutade projekt

Det senaste avslutade forskningsarbetet jag var engagerad i var ett samarbetsprojekt med forskare från KI och från Socialstyrelsen. Vi analyserade resultatet av de första nationella patientenkäterna i Sverige med särskilt fokus på eventuella skillnader mellan kön, utbildningsnivå eller att ha eller inte ha svenska som modersmål. Studien publicerades 2016,

De senaste åren har mitt arbete på Nestor FoU-center tagit den mesta av min tid. På Nestor ägnar jag mig framförallt åt utveckling av samverkan i praktiken mellan vård- och omsorgsaktörer i kommuner i södra Stockholm.

Undervisning

Har handlett en handfull studenter i deras examensarbeten, en för apotekarexemen, två för farmacie kanditatexamen (samtliga farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet) och en för examen i folkhälsovetenskap vid KI.

Curriculum vitae

F. 1957

Nuvarande position

2010 - Projektledare, Nestor FoU-center, Haninge

2007 - Associerad forskare, Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet. Samarbetar med forskargrupp vid ICHAR, Karolinska Institutet

Anställningar och uppdrag

2007-2012 Forskningsuppdrag, Läkemedelsverket, Uppsala. Biträdande forskare deltid, NHV, Göteborg. Konsult, Socialstyrelsen, Stockholm

1988-2010 Apotekare vid flertalet apotek i Stockholm

Examen

2006 Medicine doktorsexamen, Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Avhandlingens titel: Towards improved medication use. Increasing understanding of professional efforts.

1982 Apotekarexamen, Uppsala Universitet

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.