Eric Bylander

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Eric.Bylander[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2099
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

Professor of Procedural Law

Visiting Professor at University of Minnesota Law School (Spring 2019)

LL.D., B.A. in rhetoric

Procedural law scholar and teacher. Previously a Junior Judge on the judicial training program

Chairman of the Nordic Association of Procedural Law (NFfP)

Editor of Juridisk Tidskrift (JT; a leading Swedish law journal)

Examina etc

Professor i processrätt, 2018

Docent i processrätt, 2010

Juris doktorsexamen i processrätt, 2006

Filosofie kandidatexamen (retorik), 2003

Juris kandidatexamen, 1998

- allt vid Uppsala universitet

Undervisning (se även nedan)

- Kursföreståndare för fördjupningskursen Civilprocessföring, vt 2014-

- Kursföreståndare för Terminskurs 4 (T4, Straff- och processrätt), vt 2012

- Diverse undervisning i allmän processrätt, rättslig retorik m m

- Handledning av examensarbeten i processrätt

Doktorandhandledning

Huvudhandledare för doktoranden i processrätt Victoria Bui och biträdande handledare för doktoranden i rättshistoria Suus Hopman, båda vid fakulteten samt biträdande handledare för doktoranden i språkstudier (inriktning retorik) Linus Pentikäinen, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

2011-17 biträdande handledare för doktoranden i processrätt Henrik Bellander (jur dr 2017), vid fakulteten.

2009-15 biträdande handledare (huvudhandledare t o m 2012) för doktoranden i processrätt Anna Wallerman (jur dr 2015), Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

2006-11 biträdande handledare för doktoranden i internationell rätt Joachim Åhman (jur dr 2011), Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andra forskningsrelaterade uppdrag

- Medlem av sakkunnig kommitté (bedømmelseskomité) för bedömning av avhandling och disputation för graden philosophiae doctor (ph.d), Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), vt 2019

- Opponent vid JK Sebastian Wejedals doktorsdisputation i processrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2017-12-01

- Expert i projektet Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast (B IA RE; Study JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7749), bedrivet med stöd av EU (Justice Programme of the European Union) under ledning av universitetet i Maribor, Slovenien, 2016-18

- Ledamot av bedömningskommittén (forskningsutskottets kommitté för bedömning av ansökningar om antagning till forskarutbildningen), 2013-17

- Referent utförande peer review-granskning av vetenskapliga artiklar, återkommande

- Medlem av bedømmelseskomité (extern sakkunnig) for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap – fagområde sivilprosessrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

- Nationell rapportör för Sverige i projektet Dimensions of Evidence in European Civil Procedure (Study JUST/2011-2012/JCIV/AG/3434), bedrivet med stöd av EU (Civil Justice/Criminal Justice Programme of the European Union) under ledning av universitetet i Maribor, Slovenien, 2013-15

- Nationell rapportör för Sverige i projektet External Evaluation of Council Regulation No 1346/2000/EC of 29 May on Insolvency Proceedings“ (Study JUST/2011/JCIV/PR/ 0049/A4), bedrivet på uppdrag av EU-kommissionen under ledning av universiteten i Heidelberg och Wien, 2012

- Opponent vid JK, VH, FL Iiro Liukkonens doktorsdisputation i processrätt vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet 2012-12-08

- Förhandsgranskare av manuskript till JK, VH, FL Iiro Liukkonens doktorsavhandling i processrätt, utsedd av Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2012-05-22 (se därtill strax ovan)

- Närläsare (opponent) vid slutseminarium för doktoranden (2011 jur dr) i processrätt Lena Landström, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2010-10-13

- Postdoktoral forskare inom The University of Gothenburg Post-doctoral Initiative 2007, 2008-11

- Nationell rapportör för Sverige (tillsammans med professor Torbjörn Andersson, Uppsala universitet) i projektet Legalisation of Public Documents within the EU Member States, bedrivet av Institute of International and Comparative Law, London, 2006-07

- Projektsekreterare i det samnordiska forskningsprojektet Muntlighet vid domstol i Norden: En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättssociologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden (finansierat av NOS-S), 2002-06

Internationella erfarenheter

- Visiting Professor vid University of Minnesota Law School, ht 2015 och vt 2019

- Gästforskare vid Rechtswissenschaftliches Institut (Lehrstuhlinhaber Prof Dr Paul Oberhammer), Universität Zürich, 2007

- Medlem i de nordiska juristmötena; deltagare med diskussionsinlägg 1999-

- Gästforskare vid Juridiska fakulteten, Universitetet i Oslo, 2003

- Utbytesstudent vid University of Minnesota Law School, 1997

Externa uppdrag, medlemskap etc

- Redaktionsrådsmedlem, Juridisk Tidskrift, 2012-

- Personlig ersättare för lagfaren ledamot i Svenska kyrkans överklagandenämnd, 2012-

- Ledamot av Akademiska rådet, Juridisk Publikation, Stockholm, Uppsala, Lund, 2009-

- Redaktionsrådsmedlem, InfoTorg Juridik, 2009-

- Inspector för Juridiska Föreningen i Göteborg, 2007-11

- Expertkommentator på processrättsområdet, Blendow Lexnova, 2008-10

- Medlem av Förtroenderådet, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, 2009-11

- Medlemskap etc i

  • Nordiska föreningen för processrätt (Ordförande 2012-, Sveriges styrelseledamot 2009-)
  • International Association of Procedural Law (IAPL; invald i juni 2012)
  • Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning
  • Göteborgs Juristklubb
  • Juridiska Klubben i Uppsala
  • Nordisk Netværk for Retorikkens Historie
  • RELINE - Retslingvistisk Netværk
  • Sveriges Domareförbund
  • The Swedish Arbitration Association

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eric Bylander