Peter Ramsjö

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Peter.Ramsjo[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7214
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan september 2019 är jag doktorand i förvaltningsrätt med särskild inriktning mot utbildningsrätt. Mitt avhandlingsprojekt rör skolans arbetsmiljö och ligger i gränslandet mellan utbildningsrätt, arbetsmiljörätt och annan offentlig rätt.

Keywords: förvaltningsrätt utbildningsrätt arbetsmiljörätt skolans arbetsmiljö

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Inom ramen för forskningsprojektet kommer jag att behandla praxis från domstolar (t.ex. HD och HFD) och tillsynsmyndigheter (exempelvis JO, Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket). Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från rättsdatabaser eller direkt från domstolarna. Materialet är ofta anonymiserat, men kan komma att innehålla känsliga personuppgifter i den mån uppgifterna inte är anonymiserade. Det är dock den rättsliga argumentationen gällande skolans arbetsmiljö, och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är således att kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna, men personuppgiftsbehandlingen utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet. Känsliga personuppgifter behandlas därför endast i den mån det är nödvändigt för att tillgodose avhandlingens syften och frågeställningar. Inga känsliga personuppgifter kommer att återges i avhandlingen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Peter Ramsjö