Christian Hohenthal

PhD student at Department of History

Email:
christian.hohenthal[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 7044
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan 2019 doktorand vid institutionen. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur föreställningar om makt och legitimitet kommer till uttryck i senmedeltidens svenska historieskrivning.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Under det politiskt turbulenta 1400- och 1500-talet tillkom en rad historieverk, så kallade krönikor, i det svenska riket. Dessa krönikor, författade på antingen svenska eller latin, var ofta knutna till tidens världsliga och kyrkliga makthavare. I mitt avhandlingsarbete försöker jag att närmare utröna hur krönikornas berättelser om olika makthavare var uppbyggda, och hur dessa berättelser sökte stärka eller reducera nämnda makthavares legitimitet. Jag intresserar mig särskilt för hur beskrivningar av ritualer, såväl kyrkliga som profana, kunde användas som ett medel i denna kamp om legitimitet. Arbetets övergripande syfte är således att bidra till en ökad förståelse av hur tidens människor kunde se på makt i vidare mening.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Christian Hohenthal