Maria Håkansson Ramberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
maria.ramberg[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 7985
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är disputerad i tyska (2021) inom en forskarskolan för ämnesdidaktik vid Uppsala universitet. Min forskning omfattar framför allt validitet vid bedömning, men jag intresserar mig även för skolforskning, språkundervisning, pedagogisk bedömning och Gemensam europeisk referensram för språk, GERS.

Jag undervisar kurser i tysk språkvetenskap, språkdidaktik samt betyg och bedömning. Medlem i forskningsnätverken Språk & Lärande samt STOLP, Uppsala universitet.

Nätverket Språk & Lärande

STOLP

Keywords: pedagogisk bedömning i språk språkinlärning gemensam europeisk referensram i språk (gers) språkundervisning språkvetenskap (tyska)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har flerårig undervisningserfarenhet av läraryrket – från såväl ungdomsskolan som från universitetsnivå. Under senare år har jag regelbundet medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språkundervisning och bedömning, bl. a. som föreläsare för verksamma lärare, granskare av material riktat till lärare och vid utvecklandet av fortbildningsmaterial för Skolverket (moduler inom Språksprånget).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina forskningsintressen rör framför allt skolforskning, särskilt inom fälten för språkdidaktik, språkinlärning och bedömning. Jag är fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning från Linnéuniversitetet. I min licentiatuppsats från 2016 undersöker jag genom intervjuer med gymnasielärare och analyser av elevtexter bedömningen av skriftlig produktion från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet.

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersöker jag aspekter av validitet vid bedömning av gymnasieelevers skriftliga kompetens ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv. Studien handlar om i vilken grad resultatet av en bedömning av elevtexter i en svensk skolkontext är valid och tillförlitlig, bl.a. i relation till en språknivå enligt Gemensam europeisk referensram för språk, GERS. En reviderad utgåva av avhandlingen finns Open Access vid Peter Lang Publishing Group.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Håkansson Ramberg