Anna Hauffman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Email:
anna.hauffman[AT-sign]surgsci.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999653
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård, anestesisjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och kirurgisk vård. Är examinator för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård samt för fördjupningskurser för yrkesverksamma operationssjuksköterskor. Handleder därutöver examensarbeten på avancerad nivå.

Är kliniskt verksam vid Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen, Akademiska sjukhuset och bedriver klinisk forskning vid Institutionen för Kirurgiska vetenskaper.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Under min forskarutbildning arbetade jag i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE med målet att förbättra omhändertagandet av personer med cancer som rapporterade oro och nedstämdhet. Vi undersökte nyttan av ett internetbaserat självhjälpsprogram för stegvis vård och jämförde bl.a. effekten av det internetbaserade programmet med konventionell vård med avseende på ångest- och depressionssymtom, hälsorelaterad livskvalitet, posttraumatisk stress och kostnadseffektivitet.

Sedan 2021 arbetar jag som postdoc. inom forskningsprogrammet inCharge där det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd, samt i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionella samarbeten.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Hauffman