Stefan Nasir

PhD student at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
stefan.nasir[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är ST-läkare i psykiatri och doktorand med inriktningen barn- och ungdomspsykiatri. Jämte kliniskt arbete och forskning undervisar jag vid flera utbildningar på Uppsala universitet, framförallt på Läkarprogrammet där jag 2017 fick en pedagogisk utmärkelse för mitt pedagogiska handledarskap. Jag är även engagerad i Sveriges Läkarförbund, där jag är förtroendevalt fackombud samt skyddsombud på psykiatrisektionen.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min doktorsavhandling undersöker jag metoder för att underlätta tidig upptäckt av neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser, särskilt ADHD och autism, hos barn. Min forskning utgör del av en bio-psykosocial-modell där jag studerar grupper av barn med skallmissbildningar som opereras i späd ålder, på grund av läpp-käk-gomspalt eller kraniosynostos, där forskningsfynd rörande dessa barn indikerar ökad förekomst av neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser. Forskningsfynden är dock motsägelsefulla, varför jag i min forskning undersöker hur denna förekomst ser ut i svenska förhållanden. Jag söker påverkningsbara faktorer för detta utfall, vilket teoretiskt kan antas utgöras av typ av kirurgi och tidpunkt för när operationer sker, operationernas längd och val av narkosmedel.

För att möjliggöra tidig upptäckt av neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser, hos barn i allmänhet och med skallmissbildningar i synnerhet, studerar jag mätmetoder som används för undersökning av beteendeavvikelser hos barn. Jag arbetar med metodutveckling och kartlägger om särskilda mätinstrument som mäter beteenden hos barn är säkra, genom att studera reliabiliteten och validiteten. Syftet är att undersöka hur dessa mätmetoder fungerar i nationella, svenska, förhållanden. Mer information om mitt och min forskningsgrupps arbete finns att läsa på vår forskargrupps hemsida.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Stefan Nasir