Lennart Räterlinck

PhD student at Institute for Housing and Urban Research

Email:
lennart.raterlinck[AT-sign]ibf.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Sammanfattning av avhandlingsprojekt:

Med utgångspunkt i Sigmund Freuds syn på den mänskliga kulturens tragik i framför allt Vi vantrivs i kulturen, Jacques Lacans förståelse av kärleken till nästan i sjunde seminariet, samt Slavoj Žižeks analyser av den etiska problematiken rörande denna kärlek, reser och behandlar avhandlingen övergripande frågor som: Vad innebär det att älska vår nästa? Varför kännetecknas våra relationer till den som utgör vår nästa ofta av en paradoxal pendling mellan kärlek och hat? Hur ska vi förstå den dubbelhet som föreligger mellan påbudet att älska vår nästa och det underliggande njutande och den aggression som beledsagar detta påbud? Vid sidan om att presentera närläsningar av ett antal verk av respektive tänkare, i syfte att mejsla ut deras position vad gäller de övergripande frågorna, eftersträvar avhandlingen även att på ett metateoretiskt plan konceptualisera sociologins förhållande till psykoanalysen, dvs. genom att låta avhandlingen manifestera hur dessa två kunskapsfält ontologiskt och epistemologiskt förhåller sig till varandra och vari värdet av ett korsbefruktande består i relation till den problematik som avhandlingen fokuserar på.)

A. Publikationer

Räterlinck, Lennart E. H. (2021). "Narnias värld genom barnets ögon. Om att bli så gammal att man börjar läsa sagor igen". Pilgrim, 28(2), s. 48-51.

Räterlinck, Lennart E. H. (2021). "'Ur allting talar livets röst': Om kärleken och det skapandet livets förnyelse". SVP, 63 (9), s. 276-277.

Räterlinck, Lennart. E. H. (2020). "På spaning efter det goda livet: Robert Pfaller och den förnekade kunskapen". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr 3-4, s. 192-197.

Räterlinck, Lennart E. H. (2020). Evighetsmaskinen. Mariestad: Miders förlag.

Räterlinck, Lennart E. H. (2018). "Genom den dunkla natten: Karin Boyes Kris och längtan efter pånyttfödelsen". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr 3-4, s. 120-126.

Räterlinck, Lennart E. H. (2017). "'Intill den totala avsaknaden av jag': Om aggressiviteten, narcissismen och den imaginära relationen till vår nästa", i Erik Bryngelsson & Cecilia Sjöholm (red.) (2017), Vem är rädd för Lacan? (s. 187-215). Stockholm: TankeKraft Förlag.

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). "Bortom skillnaden: Sällskaplighet, askesis och njutandet i annanheten". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 3-4, 134-137.

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). Oting. Mariestad: Miders förlag.

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). ”Med janusansiktets anletsdrag, i hängivelsen till livet och döden”. Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 96-101.

Räterlinck, Lennart. E. H. (2015). "Den disciplinerade människan: Om övervakning, biomakt och självreglering". Tidskriften Ikaros, nr 1, 31-33.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). "TIQQUN, Teorin om Bloom". Sociologisk Forskning, 52 (2), 197-198.

Hübinette, Tobias & Räterlinck, Lennart E. H. (2015). ”Slavauktioner, gulinghumor och black face-konst”. Glänta, nr. 1, 73-81.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). "Alltjämt väntandes på metamorfosen". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 103-108.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). Tystnadens språk. Mariestad: Miders Förlag.

Hübinette, Tobias & Räterlinck, Lennart E. H. (2015). ”Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden". Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 20 (6), 501-514.

Räterlinck, Lennart E. H. (2014). "Den talande tystnaden och paradoxens konst". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 137-141.

Räterlinck, Lennart E. H. (2012). "Sara Westin, Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie av stadsplaneringens paradoxer". Sociologisk Forskning, 49 (4), 356-358.

Räterlinck, Lennart E. H. (2012). "Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd". Sociologisk Forskning, 49 (1).

Räterlinck, Lennart E. H. (2012) "Kampen för ett bättre samhälle är allas vår kamp: Om sociologi och synliggörandet av det förgivettagna". Humaniorabloggen. Länk: http://www.unt.se/bloggar/humaniorabloggen/?blog=1551502

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). "Olli Pyyhtinen, Simmel and the 'Social'". Sociologisk Forskning, 48 (4), 71-73.

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). "Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin". Sociologisk Forskning, 48 (1), 68-70.

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). ”Men vad är det de gör? Jonathan Potters diskursiva psykologi”, i Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.). (2011), Det socialpsykologiska perspektivet, (s. 211-229). Lund: Studentlitteratur.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Adrian Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations. The Cadence of Change". Sociologisk Forskning, 47 (3), 87-89.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Slavoj Žižek, First as Tragedy, Then as Farce". Sociologisk Forskning, 47 (2), 116-118.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem". Sociologisk Forskning, 47 (1), 100-102.

Räterlinck, Lennart E. H. (2009). "Mats Börjesson & Alf Rehn, Makt". Sociologisk Forskning, 46 (2), 56-58.

Räterlinck, Lennart E. H. (2008). "Motsatser och överskridande. Om dualismens dilemma, den omöjliga observatören och befrielse bortom åtskiljande", i Sverre Wide, Fredrik Palm & Misheva Wessela (red.). (2008), n()n()a()g()e()n()t(). Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt, (s. 101-129). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen.

B. Kommande publikationer

Räterlinck, Lennart E. H. (2023). ”Fragment om uppkomstens gåta: Mimesis och språkets palingenesis”. Monad, nr 2.

Räterlinck, Lennart E. H. Den diskursiva psykologin: Teori och metod. Lund: Studentlitteratur. (Läromedel/kurslitteratur)

C. Översättningar (i urval)

Medöversättare av Slavoj Žižek, The Year of Dreaming Dangerously. Tankekraft förlag, 2013.

Från engelska till svenska: Judith Butler, "Desire, Rhetoric, and Recognition in Hegel's Phenomenology of Spirit". "Begär, retorik och erkännande i Hegels Andens fenomenologi", i Anders Bartonek & Anders Burman (red.), Att läsa Hegel. Stockholm: Tankekraft förlag, 2012, s. 206-253.

Från engelska (och tyska) till svenska - Olli Pyyhtinen, "Bivalent and trivalent socio-logic. Georg Simmel's sociological arithmetic." "Bivalent och trivalent sociologik. Georg Simmels sociologiska aritmetik", i Christian Abrahamsson, Fredrik Palm & Sverre Wide (red.). (2011), Sociologik – Tio essäer om socialitet och tänkande. Stockholm: Santérus förlag, s. 243-271.

D. Undervisning

1. Undervisning vid Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet (VT17 t.o.m. HT20):

”Kvantitativa Forskningsmetoder” (VT17)

Termin 3, 7,5 hp. Kursen behandlar grundläggande aspekter inom kvantitativ forskningsmetod. Fokus ligger på tillämpning av kvantitativa tekniker och tolkning av kvantitativa resultat. Grundläggande kunskap i SPSS. Kritiskt granskande av vetenskapliga, kvantitativa artiklar.

”Kvalitativa Forskningsmetoder (VT17–HT20)

Termin 1, 7,5 hp. Delkurssamordnare. Kursen behandlar grundläggande aspekter inom kvalitativ forskningsmetod. Fokus ligger på forskningsintervjuer, men andra metodologiska verktyg berör också (såsom textanalys och observationer). Kritisk granskande av vetenskapliga, kvalitativa artiklar.

”Fältstudier” (VT17)

Termin 3, 7,5 hp. Kursen består i att studenterna ska studera det sociala arbetets fält med vetenskapliga metoder. Studenterna genomför parvis ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering. Arbetet med den empiriska undersökningen utvecklas med stöd av litteratur, seminarier och grupphandledning.

”Sociologi för socialt arbete” (HT18–HT20)

Termin 1, 7,5 hp. Delkurssamordnare. Kursens övergripande syfte är studenterna ska få grundläggande kunskaper om samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv på individ, grupp och samhälle, samt vetenskaplig och professionell kommunikation. Studenterna erhåller kunskap om sociala processer och problem, olika perspektiv på individ-grupp-samhälle, att kommunicera och kritiskt diskutera företeelser och situationer samt relatera sociologiska teorier och begrepp till socialt arbete.

Uppsatshandledning:

16 st kandidatsatser (VT17–HT18)

2. Undervisning vid Mälardalens Högskola (VT15 t.o.m. HT16):

"Uppsats I" (HT16)
Kursansvarig, grundnivå, 7,5 hp. Delkursen lär ut hur man skriver en akademisk uppsats. Den ger även fördjupade kunskaper i självständigt tänkande, läsande och skrivande. Under delkursen besvarar studenten en sociologisk/socialpsykologisk frågeställning genom att skriva en mindre uppsats som försvaras muntligt. I delkursen ingår även att kritiskt granska och diskutera en annan students uppsatsarbete utifrån vedertagna vetenskapliga principer.

"Utvärdering" (HT16)

Medansvarig. Metodkurs, grundnivå, 7,5 hp. Kursens syfte är att ge kunskaper om och metoder för utvärdering. Studenten ska få insikt i vilken betydelse utvärdering har för kunskapsutveckling inom förvaltning, näringsliv och det civila samhället. Kursens innehåll kännetecknas av teoretiska och praktiska studier i framväxt av utvecklingsarbete och kvalitetsredovisning nationellt och internationellt, olika perspektiv på utvecklingsarbete, utvärdering och kvalitetssäkring och att planera och genomföra utvecklingsarbete och utvärdering. Etiska frågor och värdefrågor vid utvärdering och utvärdering ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

"Forskningsprocessen II" (HT16)

Kursansvarig. Metodkurs på B-nivå, 7,5 hp. Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur man planerar och utvecklar en kvalitativ forskningsdesign utifrån relationen mellan frågeställning och metodval. Den ger även fördjupade kunskaper om de metodologiska perspektiven grundad teori, etnografi, hermeneutik och diskursanalys samt inblick i metodologiska perspektiv anknutna till dessa.

"Qualitative research methods" (HT16)

Medansvarig Metodkurs, avancerad nivå, 7,5 hp. Språk: engelska. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper om kvalitativa metodansatser med relevans för området hälsa och välfärd samt om vetenskapsteori. Kursen består av två delar. Den inleds med en genomgång av ontologiska, epistemologiska och metodologiska i samtiden aktuella frågeställningar inom vetenskapsteori av relevans för kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser inom hälsa och välfärd. Den andra delen behandlar ett antal olika kvalitativa metodansatser med relevans för området hälsa och välfärd. I kursen är fokus på att ge bred och fördjupad kunskap om olika kvalitativa metodansatser. De olika metodansatserna diskuteras med avseende på deras syn på ändamålsenliga urval, etik och kvalitetskriterier.

”Forskningsprocessen” (VT16)

Kursansvarig. Metodkurs på A-nivå, 7,5 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper om vetenskapsteori samt kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Särskild vikt läggs vid frågor om forskningsdesign samt hur man kan analysera observationer och intervjuer genom kvalitativa metodansatser.

”Socialpsykologiska forskningsområden” (VT15, HT15 & VT16)

Kursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologi med särskild inriktning mot socialpsykologi. Under kursen ges en översikt över tre socialpsykologiska forskningsområden: kultur, emotioner och identitet.

”Sociologi: Sociala perspektiv på kommunikation” (VT16 & HT16)

Delkursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 3 hp. Ingår i kursen ”Kommunikation”. Kursen fokuserar på frågor som rör hur vi samspelar med varandra mellan olika kulturella sfärer (interkulturell kommunikation) och hur våra interaktioner kan kopplas till olika maktordningar (både på mikro- och makronivå).

”Uppsatsrelaterad ämnesfördjupningskurs i sociologi inom samhällsvetenskapliga programmet” (VT16)

Delkursansvarig, C-nivå. Kursen syftar dels till att studenten ska få tillfälle att öva sig i att självständigt planera, genomföra och skriftligen redovisa en empirisk studie av något samhällsfenomen (alternativt analysera aspekter på sociologisk teori eller metod) och dels till att studenten ska få möjligheter att öka sin förmåga till konstruktivt utbyte av idéer och kritik.

”Hälso- och sjukvårdsområdets sociala förutsättningar” (HT15)

Delkursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 3 hp. Ingår i kursen ”Hälsa ur ett beteendevetenskapligt perspektiv”. Kursen belyser sociologiska perspektiv på begreppen hälsa, sjukdom och välbefinnande samt bl.a. hälso- och sjukvårdsområdets sociohistoriska förändringar i relation till välfärdspolitik och marknadisering.

“Samtalets retorik” (HT15)

Kursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att ge kunskaper om samtal och social interaktion som har relevans i beteendevetenskaplig praktik. Fokuserar på ämnena retorik, samtalsanalys och diskurspsykologi.

”Socialpsykologiska perspektiv (I)” (HT15)

Kursansvarig. Teorikurs, A-nivå, 7,5 hp. Kursens övergripande teman utgörs av interaktion, identitet och kultur. I anslutning till dessa ger kursen grundläggande kunskaper om tre centrala socialpsykologiska perspektiv: symbolisk interaktionism, socialkonstruktionism och existentiell socialpsykologi.

”Orienterande kvalitativ samhällsvetenskaplig metod” (HT15)

Kursansvarig. Metodkurs, D-nivå, 2,5 hp. Kursen är en förberedande kurs i kvalitativ metod inom magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv. Kursen syftar till att studenten ska repetera och utveckla grundläggande kunskaper i kvalitativa forskningsmetoder.

”Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod” (VT15 & VT16)

Kursansvarig. Metodkurs, C-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att studenten ska inhämta kvalificerad kunskap om kvalitativa metoder med relevans för ledarskap och arbetsliv. Under kursen ges en översikt över sex metodologiska perspektiv: fenomenologi, narrativ analys, grundad teori, fallstudier, etnografi och diskursanalys.

C-uppsatser (kandidatuppsatser)

Handledning av 15 st under perioden VT15-HT16.

Examinator för 12 st under perioden VT15-HT16.

3. Undervisning vid Uppsala Universitet (HT10 – HT13):

“Socialpsykologisk teori – modern och senmodern identitet”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

”Symbolisk interaktionism”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

“Modern social teori”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

“Samhällsvetenskaplig metod”

Kursansvarig, A-nivå, 7,5 hp. Ansvarig för delmomenten vetenskapsteori och kvalitativ metod.

C-uppsatser (kandidatuppsatser)

Handledning av 2 st, HT10.

4. Undervisning innan ovanstående perioder:

Mälardalens högskola, VT10

”Sociologiska perspektiv – samhällets stabilitet och förändring”

Kursansvarig, A-nivå, 7,5 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper om klassiska och moderna sociologiska perspektiv. Särskild vikt läggs vid moderniseringsprocessen och frågor rörande arbete, konsumtion och globalisering.

E. Presentationer vid konferenser, workshops och dylikt

2022, ”Lacanianska bespeglingar: Aggressiviteten, narcissismen och den imaginära relationen till vår nästa”. Presentation samt diskussion av framlagd text i forskargruppen Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet. Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet, 15 juni 2022.

2022, ”Anatema: Om kärleken, hatet och medvarandets problem”. Presentation vid Högre seminarium. Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet, 28 februari 2022.

2017, "Självbedrägeriets bojor, friheten och det autentiska livet: Ett föredrag om Sartre, de Beauvoir och existentialismen". Föredrag vid symposiet "Filosofin i vardagen". Torshälla Antikvariat, 18 november 2017, arrangerat av Tryggve Lundh och ABF.

2017, "Wittgensteins hus: Om språket och det osägbara". Föredrag vid symposiet "Varför tänka? Samtal om filosoferandet". Torshälla Antikvariat, 11 mars 2017, arrangerat av Tryggve Lundh och ABF.

2015, ”Den dödliga närheten: Medmänniskan, den imaginära ordningen och förfrämligandets problem”. Presentation och diskussion av text vid högre seminarium, Akademin för hälsa, vård och välfärd (sociologiska avdelningen), 10 december.

2015, "'Intill den totala avsaknaden av jag': Om kärleken och svårigheten att älska vår nästa". Presentation vid Södertörns Högskola, 9 Oktober, 2015. Symposium rörande lacansk teoribildning (”Vem är rädd för Lacan? Heldagssymposium kring Lacans aktualitet, framför allt de filosofiska och kulturkritiska dimensionerna i hans verk”), arrangerat av Institutionen för kultur och lärande.

2015, "Den dödliga närheten: Om kärleken, hatet och mötet med den Andre". Föreläsning på Månteatern, Lund, 2 mars, 2015, inom föreläsningsserien ”Våld: Lust, aggression och din dödsdrift”, arrangerad av Aning - Förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Månteatern och Folkuniversitetet.

2015, ”Den dödliga närheten: Medmänniskan, den imaginära ordningen och förfrämligandets problem”. Presentation och seminariebehandling av avhandlingstext. IMER-seminarium, 12 maj 2015, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet.

2014, ”Kan vi älska vår nästa? Om begäret, hatet och medvarandets problem. Presentation och seminariebehandling av avhandlingstext. IMER-seminarium, 7 oktober 2014, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet.

2014, ”Anatema: Om kärleken, hatet och medvarandets problem”. Seminariebehandling av uppsatstext, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet, 7 oktober 2014. Kommentator/opponent: Sara Westin.

2014, ”Anatema: Om kärleken, hatet och medvarandets problem”. Presentation och seminariebehandling av avhandling, 28 maj 2014. Halvtidsseminarium, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Opponent: Donald Broady.

2013, ”Hegel och det sociologiska tänkandet”. Presentation, temaseminarium vid Panoptikon, 30 maj 2013, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

2012, ”Sociologi och samhällets kritiska självförståelse”. Öppningstal vid SDR:s årsmöte (Sociologer för Maktanalys och kritisk Samhällsdebatt).

2012, ”Sociologi och psykoanalys”. Temaseminarium vid Panoptikon, 6 december 2012, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

2012, ”Mapping the Space of Desire”. Presentation och seminariebehandling av text, 12 juni 2012, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet.

2012, ”Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli”. Seminarium vid Panoptikon, 31 maj 2012, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Presentation tillsammans med Tobias Hübinette.

2011, ”Can We Love Our Neighbour? Enjoyment, Ideologi, and the Monstrosity of the Other”. Seminariebehandling av text, 20 december 2011, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet.

2011, Presentation av paper på ämnet "Can We Love Our Neighbour? Enjoyment, Ideology, and the Monstrosity of the Other". IMER-konferens: "Motstånd och särskiljandets praktik - rasism och antirasism då och nu", 17-18 november 2011, Arbetets museum, Norrköping.

2011, "The Thrill of the Real: Enjoyment and the Void of the Subject". Workshop i sociologisk socialpsykologi (WoSSP), 22-23 juni 2011, ITS, Högskolan i Skövde.

2011, ”Grannen och det obscena rummet”. Presentation och seminariebehandling av text vid Panoptikon, 19 maj 2011, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

2010, ”Det förutsatta subjektets sociologi(k): Diskurspsykologi, socialkonstruktionism och en plats för det ideologiska”. Presentation och seminariebehandling av text vid Panoptikon, 6 december 2010, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

2010, ”In media res: Ideologikritik, kontextens komplikationer och en upp-och-nedvänd socialkonstruktionism”. Presentation och seminariebehandling av text vid Panoptikon, 3 juni 2010, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

F. Uppdrag

Medgrundare till Sällskapet för lacansk psykoanalys (The Association for Lacanian Psychoanalysis [ALP]). Oktober 2012-

Styrelseledamot, Sociologer för Maktanalys och kritisk Samhällsdebatt (SDR). Period: VT12-VT13.

Koordinator för Panoptikon (Allmänsociologiskt seminarium vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet). Period: HT10-HT13.

Doktorandrepresentant för sociologiska institutionen, Forskarutbildningsnämnden (FUN), Uppsala Universitet. Period: HT11-HT12.

Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelsen, Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. Perioden HT11-HT12.

Representant för ämnet sociologi, Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR). Period: HT11-HT12.

Skribent för Humaniorabloggen (representant för ämnet sociologi), skapad i samarbete mellan Upsala Nya Tidning och SALT: Forum for Advanced Studies in Arts, Language and Theology, Uppsala University). Period: VT12.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.