2.8 Stipendienämnden

Den disponibla avkastningen från ett antal stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet ska enligt stiftelsernas ändamål bl.a. användas till stipendier eller forskningsbidrag för studenter, doktorander och forskare. Beslut om tilldelning av medel fattas av rektor och i vissa fall av särskilt angiven nämnd, kommitté eller enskild person efter förslag av rektor. För att bereda beslut i dessa ärenden ska finnas en stipendienämnd.
Stipendienämndens sammansättning (beslut 2016-06-16)
Två lärare från respektive vetenskapsområde
Två studenter som utses gemensamt av studentkårerna vid Uppsala
universitet
Stipendiekansliets medarbetare ska ha närvaro- och yttranderätt i
nämnden.

Nämnden sammanträder en gång i slutet av varje termin och i övrigt i den utsträckning den
bedömer det nödvändigt.