1.8 Internrevisionen

Internrevisionen vid Uppsala universitet tillför värde och bidrar till universitetets måluppfyllnad genom att systematiskt granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning som organisatoriskt är direkt underställd konsistoriet. Konsistoriet är internrevisionens uppdragsgivare och beslutar om internrevisionens riktlinjer och årliga revisionsplan. Resultatet av internrevisionens granskningar direktrapporteras i revisionsrapporter till konsistoriet, som fattar beslut om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer internrevisionen lämnat i revisionsrapporterna. Revisionsrapporterna och andra internrevisionsärenden, såsom internrevisionens årliga riskanalys, revisionsplan och årsrapport, bereds dessförinnan i konsistoriets revisionsutskott.

Internrevisionen granskar och bedömer, med utgångspunkt i en analys av verksamhetens risker, om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att universitet fullgör sina uppgifter och uppnår verksamhetens mål och att verksamheten bedrivs effektivt, i enlighet med lagar och förordningar, med god hushållning med statens medel och redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Revisionsarbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och den internationella standarden enligt Institute of Internal Auditors.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
internrevisionenuadm.uu.se
Webbplats
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=1807783

Anställda och övriga verksamma