2.12 Planeringsråd Campus Gotland

Planeringsrådet är ett rådgivande organ för rektor avseende verksamheten vid Campus Gotland.
Planeringsrådet ska stödja vetenskapsområden och fakulteter i arbetet med att utveckla och
samordna verksamheten vid Campus Gotland. Därutöver ska planeringsrådet stödja universitetet i
dess övergripande samverkan med det omgivande samhället.

Sammansättning:
rektorsrådet för Campus Gotland (ordförande)
tre representanter från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
två representanter från vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
en representant från vetenskapsområdet för medicin och farmaci
tre representanter för lärare och forskare vid Campus Gotland
två externa ledamöter
tre representanter för studenterna.
Därutöver har representanterna för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.
Den administrativa chefen för Campus Gotland är huvudföredragande i planeringsrådet.