2.11 Nämnden för forskningsinfrastruktur

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma
arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna
strategiarbetet. Nämnden för forskningsinfrastruktur består av elva ledamöter
och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande).
Ledamöterna i nämnden utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena
(två ledamöter per vetenskapsområde), universitetsdirektören (en ledamot)
och överbibliotekarien (en ledamot). Två ledamöter utses av studenterna enligt
bestämmelser i studentkårsförordningen


Ledamöter:
Rektorsråd Kristina Edström, ordförande
Professor Richard Benner, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Anna Qvarnström, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Karl-Johan Lindholm, vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap
Professor Joakim Palme, vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap
Professor Karl Michaëlsson, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Ola Söderberg, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Överbibliotekarie Lars Burman, universitetsbiblioteket
Planeringsdirektör Daniel Gillberg universitetsförvaltningen


Kontaktperson: Kim von Hackwitz