44 Uppsala Akademiförvaltning

VD: Kent Berg, 7540

Uppsala Akademiförvaltning leds av Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, som har samma sammansättning som konsistoriet. På uppdrag av dessa stiftelser förvaltar styrelsen med hjälp av Akademiförvaltningen deras förmögenhet såsom likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Målet för Uppsala Akademiförvaltning är att söka nå högsta möjliga avkastning på stiftelsernas tillgångar med bibehållande av ett långsiktigt uthålligt realkapital. Avkastningen används av styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet för utdelning enligt respektive stiftelses ändamål som stipendier, forskningsstödjande åtgärder m.m. samt medel som skall ställas till universitetets disposition.

Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet utser en styrelse för det löpande arbetet inom Akademiförvaltningen.

Sekr.: universitetsjurist Per Abrahamsson

Kontakt

Besöksadress
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress
Box 121, 751 04 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7500
E-post
infouaf.se
Webbplats
http://www.uaf.se

Anställda och övriga verksamma