3.9.2 Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Enheten för informationsförsörjning, Registratur och
Uppsala universitets arkiv (UUA)

Registraturen tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar i pågående samt beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium W3D3. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem

Uppsala universitets arkiv (UUA) omfattar cirka 10 000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev-o och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även cirka 2500 kartor och ritningar.

Båda dessa funktioner når du via vår gemensamma adress e-post: registrator@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-109891
Webbplats
https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/registrator

Anställda och övriga verksamma