1.8 Internal Audit

Internrevisionen vid Uppsala universitet tillför värde och bidrar till universitetets måluppfyllnad genom att systematiskt granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning som organisatoriskt är direkt underställd konsistoriet. Konsistoriet är internrevisionens uppdragsgivare och beslutar om internrevisionens riktlinjer och årliga revisionsplan. Resultatet av internrevisionens granskningar direktrapporteras i revisionsrapporter till konsistoriet, som fattar beslut om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer internrevisionen lämnat i revisionsrapporterna. Revisionsrapporterna och andra internrevisionsärenden, såsom internrevisionens årliga riskanalys, revisionsplan och årsrapport, bereds dessförinnan i konsistoriets revisionsutskott.

Internrevisionen granskar och bedömer, med utgångspunkt i en analys av verksamhetens risker, om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att universitet fullgör sina uppgifter och uppnår verksamhetens mål och att verksamheten bedrivs effektivt, i enlighet med lagar och förordningar, med god hushållning med statens medel och redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Revisionsarbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och den internationella standarden enligt Institute of Internal Auditors.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjöldsväg 7
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail
internrevisionenuu.se
Web page
https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/uppsala-universitets-organisation/internrevisionen

Employees (faculty, staff and other members)