44 The Uppsala University Foundations Management of Estates and Funds

Uppsala Akademiförvaltning är en från Uppsala universitet fristående organisation som har fått i uppdrag av universitetet att förvalta stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet. Det innebär att universitets högsta verkställande organ, konsistoriet, ansvarar för de anknutna stiftelserna. För att sköta det löpande arbetet i stiftelserna har konsistoriet utsett en förvaltningsstyrelse på sex personer.
Akademiförvaltningens uppgift är att förvalta varje stiftelses förmögenhet på ett godtagbart sätt. Det innebär att skapa god avkastning på stiftelsernas tillgångar med bibehållande av ett långsiktigt stabilt realkapital. Avkastningen ska användas i enlighet med varje enskild stiftelses förordnande. I stiftelseförordnandet framgår stiftelsens ändamål. Ändamålen varierar och utgörs till största delen av stipendier, olika typer av anslag samt medel till universitets egen disposition.

Sekreterare i förvaltningsstyrelsen är Akademiombudsman tillika Biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson

Contact information

Visiting address
Drottninggatan 4, plan 6
Postal address
Box 121, 751 04 UPPSALA
Telephone
018-471 7500
E-mail
infouaf.se
Web page
http://www.uaf.se

Employees (faculty, staff and other members)