Lisa Ekselius

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
lisa.ekselius[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
070-6555475
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Womher, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Lisa Ekselius är specialist i psykiatri och innehar tjänst som överläkare och professor i ämnet psykiatri. Hennes forskning fokuserar på individuella skillnader i personlighetsdrag och kognitiva processer med relevans för psykisk sårbarhet och psykisk sjukdom.

Forskningen utgår från två huvudspår, ett metodorienterat och ett hypotesdrivet. Huvudsyftet med det metodorienterade spåret är att öka kvaliteten på bedömningsinstrument. Detta motiveras både av de snabba framstegen inom grundläggande neurovetenskap, vilket kräver valida och reliabla bedömningar mot vilka den genetiska och neurokemiska informationen kan värderas, liksom av kliniska behov för att genomföra tillförlitliga kliniska bedömningar.

Det hypotesdrivna spåret omfattar studier om hur enskilda faktorer såsom personlighetsdrag och kognitiva processer formas och utvecklas som ett resultat av genetiska och miljömässiga faktorer. Vidare studeras hur dessa enskilda skillnader interagerar med stress i olika sjukdomstillstånd liksom det prognostiska värdet av individuella skillnader vid psykiska och somatiska sjukdomstillstånd.

Lisa Ekselius är hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen, ordförande i Svenska Serotoninsällskapet och ledamot av Uppsala universitets konsistorium.

Den psykiatriska forskningen vid Institutionen för neurovetenskap omfattar flera av psykiatrins stora sjukdomsgrupper och utgår från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer. Forskargruppens övergripande mål är att förbättra den psykiska hälsan för såväl den enskilde individen som i samhället i stort.

Våra forskningsfrågor väcks oftast i mötet med patienter och deras närstående. För att besvara dem arbetar vi med kliniska, prekliniska och epidemiologiska studier och i samarbete med ett stort antal forskare vid vårt eget universitet men även vid andra svenska och utländska universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Ekselius
Senast uppdaterad: 2021-03-09