Gunilla Lindqvist

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunilla.lindqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 3813
Mobiltelefon:
070-1679482
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Gunilla Lindqvist är docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid UU. Hon är studierektor för forskarutbildningen och för masterkurserna i pedagogik. Hennes forskningsintressen riktar sig mot för- och grundskolan, särskolan och högre utbildning med särskilt fokus på ledarskaps- och professionsfrågor samt barns och vuxnas förutsättningar för lärande och inkludering. Gunilla ingår i internationella och nationella nätverk med samarbeten inom pedagogik och specialpedagogik.

Nyckelord: education pedagogik ledarskap inkludering leadership special needs specialpedagogik yrkesgrupper inclusion occupational groups learning environments undervisningsmiljöer

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är studierektor för forskarutbildningen och för masterkurserna i pedagogik. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. I avhandlingen undersöks hur olika yrkesgrupper inom förskola och skola i en kommun ser på arbetet kring barn och elever i behov av särskilt stöd. Hon har en bakgrund som låg- och mellanstadielärare och tog examen vid Lärarhögskolan i Stockholm 1989. Hon har arbetat i grundskolan i över 20 år och 2002 tog hon även specialpedagogexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Gunilla leder forskargruppen PS (pedagogik, inriktning specialpedagogik) vid institutionen. Hon medverkar även i forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna. Där leder hon forskargruppen Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer tillsammans med Professor Sara Irisdotter Aldenmyr. Gunilla ingår också i nordiska och europeiska nätverk för "inclusive education" (NERA och EERA). Tillsammans med en norsk forskargrupp vid universitet i Agder, i ledning av Professor David Lansing Cameron, bedriver hon jämförande studier kring specialpedagogers utbildning och roll i de båda länderna. Därutöver är hon involverad i flera nationella och nordiska samarbeten. Gunilla intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan, särskolan och högre utbildning samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer.

Gunilla undervisar på speciallärarprogrammet och på lärarprogrammen i en rad olika kurser på grund-och avancerad nivå. Hon undervisar även på forskarutbildningar både på Uppsala universitet och på andra lärosäten i Sverige. Hon har deltagit i forskarutbildningskurserna: Inclusive Education- history, concepts, theories and empirical research, Scientific Methods och Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete. Gunilla har också medverkat i en forskarutbildningskurs i Specialpedagogik vid universitetet i Agder, Norge. Hon handleder och examinerar studentarbeten på grund- avancerad,- magister-, och masternivå. För närvarande handleder hon sex doktorander som undersöker: skolfrånvaro, skolutvecklings- och implementeringsprocesser, sociala representationer av svag elev, gemenskaper (communities) i relation till inkluderingsbegreppet, skolans professioner och rekontextualisering av policy relaterat till inkludering, samt specialpedagoger och handledning i förskolan.

Gunilla har varit ämnesansvarig i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Detta innebar att företräda ämnet externt och internt samt att leda ett 40-tal medarbetare i utvecklingen av ämnet under en två-årsperiod, 2015-2016. 2015 var Gunilla med och startade upp speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet.

Gunilla får ofta uppdrag att föreläsa i kommuner och på lärosäten. Hon granskar regelbundet artiklar, bokkapitel och avhandlingsmanus. Hon är bland annat återkommande reviewer för tidskriften International Journal of Inclusive Education. Hon har suttit i betygsnämnd för licenttiatuppsatser och doktorsavhandlingar i pedagogik, pedagogiskt arbete och specialpedagogik, både nationellt och internationellt. Hon har varit sakkunniggranskare vid flera tjänstetillsättningar och befordringsärenden vid Karlstads universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Mälardalens universitet, Högskolan Dalarna och Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU).

Pågående projekt:

2023 Forskning inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet. Forskningsprojektets namn: Språkverkstaden som stöd i strävan mot ökad demokratisering?

Tidigare projekt:

2013-2015 Skolverksprojekt kring förskolans arbete med olika områden för lärande. Projektet var ett delprojekt inom projektet Icke-kognitiva kompetenser i förskolan. Projektledare: Professor Monika Vinterek, Högskolan Dalarna

2012-2016 Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Projektledare: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet.

2015-2017 Forskningsprojekt kring tillgänglighet utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Värderingsverktyg kring tillgänglighet: Projektet samfinansierades av medverkande kommun, SPSM och Högskolan Dalarna. Projektet har skrivits fram av Fil. Dr Désirée von Ahlefeld Nisser och Docent Gunilla Lindqvist. Projektledare: Fil. Dr. Désirée von Ahlefeld Nisser, Högskolan Dalarna.

2017-2019 Samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Forum för samverkan (FoSam) och Sigtuna kommun, Vad är och hur syns god, inkluderande lärmiljö? Forskningscirkel med verksamma pedagoger och rektorer i Sigtuna kommun. Projektledare: Docent Gunilla Lindqvist.

2014-2019 Forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Fonden för samfinansierad forskning och utveckling inom skol- och lärarutbildningsområdet, Högskolan Dalarna Utveckla lärares ledarskap - Ledarskap i en mångkulturell kontext. Projektledare: Professor Monika Vinterek Högskolan Dalarna och Docent Gunilla Lindqvist.

2017-2019 Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kring Samarbetslärande och inkludering: Inkludering genom lärande i grupp- en studie med mixed metod design. Projektledare: Fil. Dr Nina Klang, Uppsala universitet.

2016-2020 Forskningsprojekt om det pedagogiska arbetet i särskolan: En särskild skola?-undervisning och lärande i särskolan. Projektet finansieras av stiftelsen Sävstaholm. Projektledare: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet.

2017-2021 Forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Fonden för samfinansierad forskning och utveckling inom skol- och lärarutbildningsområdet, Högskolan Dalarna. Undervisning i förskolan. Projektledare: Fil. Dr Maria Olsson, Högskolan Dalarna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunilla Lindqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09