Sigrid Schottenius Cullhed

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902073-4697298
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. För närvarande driver jag projekt "Philomela Returns: Ancient Myth and the Public Secret of Rape" (2020–23), finansierat av Vetenskapsrådets; leder i samarbete EU-projektet Mothernet (2021–24) och är ledamot i ledningsgruppen för forskningscentret Womher, där jag handleder projektet "Stories of Rape Trauma: Narratological and Psychotraumatological Perspectives" (2021–25). Jag valdes in i Sveriges unga akademi 2021.

Nyckelord: gender history philology french literature hermeneutics cultural history classical studies comparative literature reception history swedish literature medical narratology narratology

År 2007 avlade jag en masterexamen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, med franska och latin som biämnen. Året därpå, 2008, påbörjade jag doktorandstudier vid Göteborgs universitet. Under forskarutbildningen tillbringade jag ett år (2009–2010) vid Scuola Normale Superiore i Pisa. Min doktorsavhandling om den senromerska poeten Faltonia Betitia Proba lades fram år 2012. En reviderad version av avhandlingen publicerades i serien Mnemosyne Supplements av Brill år 2015.

År 2013 erhöll jag en femårig Akademiforskartjänst för projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination,” som jag bedrev vid Uppsala universitet fram till 2020.

Sedan 2019 har jag en docentur i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Mellan 2020 och 2023 driver jag ett forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapsrådet: "Philomela Returns: Ancient Myth and the Public Secret of Rape". I detta projekt undersöker jag litterära representationer av sexuellt våld i antik grekisk och romersk litteratur, samt i den klassiska traditionen.

Åren 2021–2024 deltar jag som forskningsledare i EU-projektet "MotherNet: Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood".

År 2021 blev jag invald i Sveriges unga akademi.

Från hösten 2023 är jag ledamot i ledningsgruppen för forskarskolan WOMHER, "Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan".

Jag är gift med Eric Cullhed sedan 2011 och vi har två barn, födda 2013 och 2014.

Nuvarande forskningsprojekt

Filomelas återkomster: Antik mytologi och våldtäkt som offentlig hemlighet

I forskningsprojektet "Filomelas återkomster" utforskar jag hur litterära skildringar av sexuellt våld influerar vår förståelse, diskurs, hantering och potentiellt även våra upplevelser och reaktioner i relation till sådana händelser i det verkliga livet.

Mitt material består primärt av samtida återberättelser och omarbetningar av ett urval av inflytelserika antika texter som behandlar människorov och övergrepp. Fokus ligger på dramatiseringen och presentationen av den drabbades erfarenhet. Projektet utgår teoretiskt från aktuella diskussioner inom kultur- och socialantropologi, särskilt Pratiksha Baxis begrepp om våldtäkten som en "offentlig hemlighet" i Michael Taussigs mening. Metodologiskt används en mängd (post-)narratologiska, receptionshistoriska och retorisk-analytiska verktyg.

Projektet har finansiellt stöd från Vetenskapsrådet för perioden 2020–2023. För ytterligare information, se:

https://www.littvet.uu.se/forskning/pagaende-forskning/filomelas-aterkomster/

Tidigare forskning

Proba the Prophet

Min doktorsavhandling utforskar den senromerska poeten Faltonia Betitia Probas Vergilianska collagedikt Cento de Laudibus Christi och dess reception (Proba the Prophet 2012). Det är en av de äldsta kristna dikterna som bevarats och en av ytterst få antika verk författade av en kvinna.

Late Antiquity in the Scholarly Imagination

Mitt postdoktorala projektet "Late Antiquity in the Scholarly Imagination", finansierat av Kungliga Vitterhetsakademien mellan 2014 och 2020, behandlade de mekanismer som ligger bakom moderna konstruktioner av senantiken som litterär och kulturhistorisk period.

Forskningsintressen

Genushistoria, antik grekisk och romersk litteratur, antikens efterliv i modern konst och litteratur, representationer av sexuellt våld, social- och kulturantropologiska tolkningar av litteratur, moderskapsstudier, litteratur och mental hälsa.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sigrid Schottenius Cullhed
Senast uppdaterad: 2021-03-09