Carl Fredrik Bergström

Professor i europarätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Carl.Fredrik.Bergstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250731
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt och juridiska fakultetens internationella samordnare för forskare och lärare. Han har sin främsta expertis inom unionsrätt, konstitutionell teori samt juridisk metod. Nu pågående forskningsprojekt handlar om EU och rättsstaten, offentlighetsprincipen inom Europa och krisers påverkan på den inre marknaden (särskilt finans- och energimarknaden). Han är expert i regeringens utredning om översyn av den svenska regleringen på el- och naturgasområdena.

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt vid Uppsala universitet (2010). Han har en bakgrund som doktorand och docent vid Stockholms universitet (1995-2006) och som forskare vid EUI: European University Institute i Florens (1995-2002). Carl Fredrik Bergström har varit forskningsledare i juridik samt tillförordnad och ställföreträdande direktör vid SIEPS: Svenska institutet för europapolitiska studier (2002-2009). Hans centrala forskningsområden är EU-rätt med inriktning på konstitutionella frågor samt frågor om regelskrivning och ansvarsutkrävande och har utöver böcker och artiklar skrivit flera utredningar. Carl Fredrik Bergström är ansvarig för ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och EUI inom ramen för Robert Schuman Centre for Advanced Studies European Governance and Politics Programme (2017-) och arbetade under 2020 som Matariki Fellow vid University of Otago i Nya Zeeland.

Carl Fredrik Bergströms primära forskningsområden är EU-rätt med fokus på grundläggande principer och samspel med nationell konstitutionell rätt samt EU:s normsystem, regleringsbeteende och rättslig metod. Hans pågående forskningsprojekt är följande:

Title*

En centralisering av regelgivning I Europa? Det rättsliga och politiska styrsystemet för finansmarknaden

Title eng*

A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market

Ämne (Field of Research)*

Europarätt

Members*

Carl Fredrik Bergström, Adrienne Héritier, Magnus Strand med flera (and others)

Läs OUTPUT REPORT

Summary*

Under de senaste åren har det skett slående förändringar i mönstren för regelgivning inom EU:s inre marknad. Detta kan iakttas, tydligast, i ett skifte av instrument för regelgivning: från direktiv som ”ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt” till förordningar som är ”direkt tillämpliga” och mer enhetligt genomförda över alla medlemsstater . Men förändringar i mönstren för regelgivning omfattar även förfaranden för regelgivning och de aktörer som involveras. Det är idag typiskt att EU:s lagstiftare skapar ”ramverk för reglering” – regulatory frameworks – inom vilka makt att besluta om nya föreskrifter sedan överlåts till Europeiska kommissionen och, i ökande omfattning, europeiska förvaltningsmyndigheter. Även om de förändringar kan iakttas inom hela EU:s inre marknad har den mest påtagliga utvecklingen skett inom området ”bank och finansiering” där EU:s regelgivning varit särskilt intensiv sedan finanskrisen. I vårt projekt undersöker vi om, varför och hur de nya mönstren i fråga om förfaranden och instrument för regelgivning inom EU:s finansmarknad innebär en ökad centralisering och vilka följderna är för EU:s system för rättslig och politisk styrning med särskilt fokus på ansvarsutkrävande.

Summary eng*

During recent years there have been striking changes in the patterns of rulemaking within the EU internal market. That can be seen, most obviously, in a shift of instruments for rulemaking; from directives which ‘leave to the national authorities the choice of form and methods’ to regulations which are ‘directly applicable’ and uniformly implemented across all member states. But the changes extend also to procedures for rulemaking and actors involved. Typically, today, extensive ‘regulatory frameworks’ are established by the EU legislature within which delegation is made of normative and executive powers to the European Commission and a new breed of EU regulatory agencies. Even if such changes can be observed throughout the internal market, the most prominent development has taken place in the area of ‘banking and finances’ where EU rulemaking has been intense in the aftermath of the financial crisis. In our project we examine if, why and how the patterns of the procedures and instruments used for EU rulemaking in the financial market indicate an increasing centralisation, and what the implications are for the EU system of legal and political governance, focusing on the preconditions for accountability.

Key words*

EU, centralisering, inre marknad, finanskris, ansvarsutkrävande

Key words eng*

EU, centralization, internal market financial crisis, accountability

funding body

Vetenskapsrådet

Associated researchers

Cooperating institutions

Robert Schuman Centre for Advanced Studies at European University Institute in Florence

Title*

Den inre marknaden efter finanskrisen: en osynlig omvandling av EUs makt

Title eng*

The Internal Market after the Financial Crisis: An Invisible Transformation of EU Powers?

Ämne (Field of Research)* Europarätt

Members*

Summary*

Detta projekt bygger vidare på resultaten från tidigare forskning om EU:s finansmarknad efter den globala finanskrisen. Det kommer att beskriva strukturella förändringar som rör det sätt på vilket finansmarknaden är organiserad och tänkt att fungera, utreda om dessa förändringar har rättslig relevans för andra områden inom den inre marknaden, särskilt energimarknaden, och slå fast vilka effekter de har på maktbalansen mellan EU och medlemsstaterna men även mellan EU:s institutioner och organ och inom medlemsstaterna. Det arbete som ska göras inom vårt projekt är tänkt att involvera både juridik och statsvetenskap. Det utgår från ett befintligt samarbete mellan Uppsala universitet och Robert Schuman Centre for Advanced Studies på European University Institute i Florens.

Summary eng*

The current proposal builds on the results from our previous research and studies changes in the EU financial market after the financial crisis. In the new project we suggest that the changes constitute a structural shift that is not easy to reconcile with the institutional framework in the EU treaties or, indeed, the provisions relating to EU rulemaking and infringement actions against member states. The specific aims of the project are to describe the changes and establish their legal support; examine if the changes have relevance for other areas of the internal market (in particular the energy market); and conclude what effects the changes have on the balance of powers between the EU and its member states but also between EU institutions and bodies and within member states. The project is intended to bring together legal and political science researchers. It is hoped to consolidate an existing cooperation between Uppsala University Law Faculty and Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute in Florence.

Key words* EU, finans, energi, kriser, maktbalans, normgivning, resiliens

Key words eng* EU, finances, energy,, crises, balance of powers, rulemaking, resilience

funding body

Associated researchers

Cooperating institutions Robert Schuman Centre for Advanced Studies at European University Institute in Florence

Title*

EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende

Title eng*

EU Rule of Law and the Independence of the Judiciary

Ämne (Field of Research)*

Europarätt, konstitutionell rätt

Members*

Carl Fredrik Bergström, Erik Rydén, Henrik Reinhammar

Summary*

Det sätt på vilket rättsstaten stegvis monteras ner i några av EU:s medlemsstater utgör ett allvarligt hot mot de värden som ligger till grund för det europeiska samarbetet och det gemensamma rättssystem som är tänkt att främja dem. Parallellt till försök att på politisk väg stoppa utvecklingen blir konkreta konflikter fortlöpande föremål för rättslig prövning i EU-domstolen. Detta bokprojekt undersöker den pågående utvecklingen rörande rättsstatsprincipen i Europa med fokus på att beskriva och analysera hur frågan om nationella domstolars oberoende hanteras inom unionsrätten. Den inledande forskning som projektet utgår från visar att EU-domstolen tolkat EU:s grundfördrag på ett sätt som gjort det möjligt att formulera en skyldighet för medlemsstaterna att se till att mål som rör rättigheter som enskilda har till följd av unionsrätten prövas av en oavhängig och opartisk domstol. Denna skyldighet har vuxit fram i dialog med nationella domstolar (förhandsavgöranden) och gjort det möjligt för EU-kommissionen att agera mot enstaka regeringar (överträdelseärenden). Samtidigt som rättsutvecklingen kan förväntas leda till att rättsstatsprincipen får ett mer uttalat genomslag i alla medlemsstater medför den även en begränsning av deras processuella autonomi.

Summary eng*

The way in which some EU member states are freeing themselves from the constraints of the Rule of Law constitutes a serious threat to the values that underpin the EU and the common legal system that is intended to promote these values. In parallel to political attempts to stop the development, concrete conflicts are continuously brought before the EU Court of Justice. This book project examines the ongoing development relating to the Rule of Law in Europe with a specific intention to describe and analyse how EU law deals with the issue of the independence of the national judiciary. The initial research underlying the project shows that the EU Court has interpreted the EU Treaties in a way which has enabled it to formulate a legal obligation for all member states to ensure that cases concerning rights which individuals derive from EU law are examined by an independent and impartial tribunal. The obligation has emerged from a dialogue with national courts (preliminary rulings) and enabled the EU Commission to take action against specific governments (infringement proceedings). At the same time as the legal development can be expected to give the Rule of Law a more pronounced impact in all member states, it also entails a restriction of their procedural autonomy. In this book project some parts will specifically discuss what that conclusion may mean for the judiciary in Sweden.

Key words*

EU, rättsstatsprincipen, oberoende, opartisk, processuell autonomi

Key words eng*

EU, rule of law, independence, impartial, procedural autonomy

funding body

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning

Associated researchers

Cooperating institutions

Focus

Focus eng

URL

Title*

Den svenska offentlighetsprincipen i EU – konstitutionell särart och europeisk författningstradition

Title eng*

The Swedish Principle of Open Government in the EU – Constitutional Peculiarity and Common Tradition

Ämne (Field of Research)*

Europarätt, konstitutionell rätt

Members*

Carl Fredrik Bergström

Summary*

Den svenska offentlighetsprincipen utgör ett distinkt inslag i den svenska konstitutionella identiteten och demokratin. Detta var något som tydligt lyftes fram inför det svenska medlemskapet i EU. Med utgångspunkt i den oro som fanns för ökad sekretess undersöker detta projekt om rätten att få tillgång till allmänna handlingar försvagats genom medlemskapet men också hur öppenheten i EU utvecklats. Det senare inkluderar en allmän genomgång av utvecklingen i unionsrätt och ett jämförande studium av moderna regler om offentlighetsprincipen i alla medlemsstaters nationell rätt.

Summary eng*

The Swedish principle of open government constitutes a distinct feature of the Swedish constitutional identity and democracy. This was clearly emphasized in anticipation of the Swedish membership of the EU. Taking a point of departure in the concern expressed for increased secrecy, this project examines if the right of public access to documents has been weakened by the membership but also how EU openness has developed. The latter comprises a general assessment of EU law and a comparative study of modern rules relating to the right of public access to documents in the national law of all member states.

Key words*

EU, offentlighetsprincipen, sekretess, allmänna handlingar, jämförelse

Key words eng*

EU, Sweden, openness, transparency, access to information, access to documents, comparison

funding body

Vetenskapsrådet

Associated researchers

Mikael Ruotsi, Giulia Meo

Cooperating institutions

Focus

Focus eng

URL

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Fredrik Bergström
Senast uppdaterad: 2021-03-09