Maria Blomgren

Professor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
Maria.Blomgren[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1392
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Maria Blomgren är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Akademiska meriter: ED, docent

I centrum för mitt forskningsintresse ligger frågor om styrning och organisering. Företagsekonomiämnet är vidsträckt och omfattar många olika perspektiv – men fortfarande är det traditionellt normativa och praktiska perspektivet, som syftar till att förbättra företags möjligheter att göra affärer starkt. Min forskningsprofil är annorlunda. Generellt sett har jag velat öka förståelsen för de genomgripande förändringar av styrningen och organiseringen av viktiga samhällsfunktioner – i mitt fall hälso- och sjukvården och skolan – som genomförts under de senaste decennierna. Olika ekonomiska modeller och tekniker, ofta sammanförda under begreppet New Public Management, har förts in i organisationer som tidigare styrts och organiserats på andra sätt. Vad det har inneburit har jag velat öka den teoretiska och praktiska förståelsen för. Min forskning kan sammanfattas inom fyra olika områden: Styrning, ledning och granskning; Professioner i institutionell omvandling; Strategisk kommunikation och Konkurrens och organisationsidentitet. Jag har studerat sådant som vad strävan efter ökad öppenhet och transparens kring medicinska kvalitetsresultat har inneburit i hälso- och sjukvården; hur den förändrade styrningen har påverkat de professionellas arbete och villkor; vilka värderingar och ideal som ställts mot varandra och hur detta format och omformat de verksamma organisationerna. Med en sådan mer samhällsvetenskapligt inriktad forskningsprofil sällar jag mig till dem som önskar kritiskt granska, problematisera och öka förståelsen för vilken betydelse ett ökat inslag av ekonomiska modeller och tankesätt har i vår samtid.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Blomgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09