Håkan Rydin

Professor emer. vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
Hakan.Rydin[AT-tecken]ebc.uu.se
Mobiltelefon:
070-3316234
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Myrväxters och mossors ekologi: Min forskning täcker artsammansättning, konkurrens, fysiologi, reproduktion och spridning hos mossor. De viktigaste studieobjekten är torvmossor (släktet Sphagnum) som är de växter som dominerar vegetationen på myrar. Jag gick i pension 2019, men fortsätter med en del forskning.

Bok om myrmarker: Rydin H, Jeglum JK. 2013. The biology of peatlands, 2:a uppl. Oxford University Press.

Länk till forskningspresentation

Orcid ID : 0000-0002-7582-3998

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Rydin
Senast uppdaterad: 2021-03-09