Caroline Liberg

Professor emer. vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
caroline.liberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2298
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocessor. Centrala frågeställningarna i min och min forskargrupps forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur.

Akademiska meriter: FD, docent

Under tidigt sjuttiotal utbildade jag mig till mellanstadielärare och arbetade därefter i grundskolan som klasslärare och lärare inom specialundervisning. 1981 påbörjade jag min forskarutbildning i allmän språkvetenskap och la 1990 fram avhandlingen Learning to read and write. Jag har lett projekten Berättande och språkinlärning (HSFR), Genreutveckling i barnaåren (HSFR), Elevers möte med skolans textvärldar (Riksbankens Jubileumsfond) och tillsammans med kollegor projekten Testet under luppen (Vetenskapsrådet), Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov (Vetenskapsrådet), Mining textual data for simplified reading (M och A Wallenbergs minnesfond), forskarskolan Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker (Vetenskapsrådet), samt projektet Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (Vetenskapsrådet). Jag ingår också i referensgrupper för olika forskningsprojekt.

Jag har tidigare haft anställningar som universitetslektor i lingvistik, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet (1991-1998) och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Området för lärarutbildning, Malmö högskola (1998-2004). Jag har varit professor II vid Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Trondheim 2004-2007. Under åren 2020-2022 innehade jag en position som Adjunct Professor vid the Faculty of Education, School of Early Childhood and Inclusive Education, Queensland University of Technology, Brisbane. Docent i lingvistik 1997.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Caroline Liberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09