Caroline Liberg

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
caroline.liberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2298
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocessor. Centrala frågeställningarna i min och min forskargrupps forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur.

Akademiska meriter: FD, docent

Under tidigt sjuttiotal utbildade jag mig till mellanstadielärare och arbetade därefter i grundskolan som klasslärare och lärare inom specialundervisning. 1981 påbörjade jag min forskarutbildning i allmän språkvetenskap och la 1990 fram avhandlingen Learning to read and write. Jag har lett projekten Berättande och språkinlärning (HSFR), Genreutveckling i barnaåren (HSFR), Elevers möte med skolans textvärldar (Riksbankens Jubileumsfond) och tillsammans med kollegor projekten Testet under luppen (Vetenskapsrådet), Matematikens och naturvetenskapens texter och språk i prov (Vetenskapsrådet), Mining textual data for simplified reading (M och A Wallenbergs minnesfond), forskarskolan Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker (Vetenskapsrådet), samt projektet Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (Vetenskapsrådet). Jag ingår också i referensgrupper för olika forskningsprojekt. Under åren 2020-2022 innehar jag en position som Adjunct Professor vid the Faculty of Education, School of Early Childhood and Inclusive Education, Queensland University of Technology, Brisbane.

Jag har tidigare haft anställningar som universitetslektor i lingvistik, Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet (1991-1998) och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Området för lärarutbildning, Malmö högskola (1998-2004). Jag har varit professor II vid Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Trondheim 2004-2007. Docent i lingvistik 1997.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Caroline Liberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09