Mats Thelander

Professor emer. i svenska språket, särsk. nusvenska 87 vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
mats.thelander[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sedan 1987 har jag vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala innehaft professuren i svenska språket, särskilt nusvenska. I min forskning har jag intresserat mig för svenskans variation och förändring, främst inom stilhistoria och dialektsociologi. Jag är också road av standardiseringsfrågor och språkliga normkonflikter. Vid sidan av egen forskning har jag ägnat en hel del tid åt doktorandhandledning och utgivningsverksamhet. Jag har haft ledningsuppdrag både inom och utanför universitetet.

Akademiska meriter: FD

Undervisning och seminarier

Inom grundutbildningen håller jag regelbundet föreläsningar i grammatik för nybörjarstudenter och jag har viss handledning av examensarbeten på C/D-nivå. Jag håller i masterkursen Svenskans variation och gav ht 2010 en professorskurs om språklig standardisering och svenskt standardspråk. Inom forskarutbildningen leder jag högre seminariet i svenska och är för närvarande huvudhandledare för två doktorander. Under mina år som professor har sammanlagt 31 doktorander avlagt doktorsexamen med mig som huvudhandledare.

Forskningsintressen

I min forskning har jag framför allt intresserat mig för dialektsociologi, språklig variationsteori, stilistik och stilhistoria samt språkvård. Min doktorsavhandling (1979) behandlade växlingen mellan dialekt och riksspråk i Burträsk, Västerbotten, men kom att minst lika mycket kretsa kring dialektutjämning och förhållandet mellan enskilda språkdrag och språkarter (som lokal dialekt, regional standard och standardspråk). Jag är road av systemfrågor och metodproblem men angriper dem helst i nära anslutning till ett empiriskt material. I min fortsatta forskning har jag bl.a. studerat hur folk som flyttar förändrar sitt sätt att tala och hur svenskan varierar och förändras under yngre nysvensk tid.

Pågående forskningsprojekt

Sedan ett tiotal år tillbaka leder jag projektet Svensk dramadialog under tre sekler. Det engagerar fortfarande flera av institutionens lärare/forskare och fick 2010 en fortsättning i ett samarbete med Engelska institutionen om en gemensam textkorpus av svensk och engelsk dramatik. Det svenska dramaprojektet har hittills avkastat ett sextiotal publikationer och korpusen utnyttjas också av forskare utanför Uppsala. Jag har tidigare arbetat inom flera andra projekt med inriktning på antingen sociolingvistik (Språk, roll och sociala relationer, Stad och omland: urbaniseringen speglad i språket) eller korpuslingvistik (Nysvensk textbank på data).

Publikationer

Övriga uppdrag

Jag tillhör idag institutionstyrelsen och handledarkollegiet för Nordiska språk i Uppsala och har ingått i en rad olika arbetsgrupper inom Språkvetenskapliga fakulteten. Mellan åren 1990 och 1995 var jag prefekt för Institutionen för nordiska språk, 1994–96 ledamot av Språkvetenskapliga fakultetens kvalitetsgrupp och från 1998 till 2005 först ordförande för Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd och därefter dekan för Utbildningsvetenskapliga fakulteten, med alla de sidouppdrag detta medförde, bl.a. säte i universitetsledningen 2003–05. Jag har vid två tillfällen varit promotor, 1997 för Språkvetenskapliga fakulteten, 2004 för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Genom åren har jag fullgjort ett stort antal uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnder och sakkunnig vid tjänstetillsättningar.

Utanför universitetet är jag ordförande för Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning och var från 1987 redaktör för tidskriften Nysvenska studier och är från 1991 (då tidskriften bytte namn) huvudredaktör för Språk och stil. Jag ingår vidare i redaktionen för flera av institutionens skriftserier, bl.a. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk och Nordiska texter och undersökningar. Jag sitter sedan 1996 i redaktionsrådet för Svenska landsmål och tillhörde 1985-98 redaktionskommittén för skriftserien Ord och stil, utgiven av Språkvårdssamfundet där jag också ingick i styrelsen. 2001-02 tillhörde jag en beredningsgrupp inom Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och jag har därutöver utfört åtskilliga granskningsuppdrag åt anslagsbeviljare i Sverige, Finland och Norge. Jag är ordförande i beredningsgruppen för humaniora inom Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Mellan 2005 och 2009 var jag ledamot i vetenskapliga rådet för Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning.

1999 tillträdde jag uppdraget som ordförande för Svenska språknämnden (och innehade det fram till Språknämndens nedläggning i april 2007) och var fram till 2011 ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond. Åren 2000-02 deltog jag som sakkunnig i den av riksdagen tillsatta parlamentariska kommittén bakom betänkandet Mål i mun.

1996–98 var jag svensk representant i ESF network on Convergence and divergence of dialects in a changing Europe och har alltsedan dess varit ledamot i den vetenskapliga kommittén för International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE). Under en femårsperiod ingick jag i International Council for The LANCHART Centre (Language Change in Real Time) i Köpenhamn och tillhör numera det därifrån utgående europeiska forskarnätverket Standard Language Ideology in Contemporary Europe (SLICE). Sedan 2010 ingår jag också i styrgruppen för projektet Svenskan i Finland, administrerat av Svenska litteratursällskapet i Finland

Jag är arbetande ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (där jag är vice sekreterare och ingår i förvaltningsutskottet) och Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Svenska litteratursällskapet i Finland tillhör jag som hedersledamot.

Några personuppgifter i sammandrag

 • Född 1945 i Skellefteå.
 • Studentexamen på reallinjen vid Högre Allmänna Läroverket i Skellefteå 1965.
 • Filosofie kandidat 1970 (engelska, nordiska språk, fonetik, statistik).
 • Filosofie doktor i nordiska språk vid Uppsala universitet 1979.
 • Docent i svenska språket, ssk nusvenska 1981.
 • Diverse korttidsvikariat som lärare i grundskola och gymnasium 1966–70.
 • Kursamanuens vid Nordiska språk, Uppsala universitet 1971–72.
 • Forskningsassistent vid FUMS (på medel från HSFR) 1972–77.
 • Forskningsassistent vid FUMS (på medel från RJ) 1977–80.
 • Föreståndare för FUMS 1973–78.
 • Forskarassistent vid Nordiska språk, Uppsala universitet 1981–83.
 • E.o. docent vid Nordiska språk, Uppsala universitet 1983–86.
 • Professor i svenska språket, ssk nusvenska, vid Uppsala universitet 1987–.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Thelander
Senast uppdaterad: 2021-03-09