Charlotta Busing

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
charlotta.busing[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1616
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Undervisning och andra uppdrag

  • Jag har undervisat på Basic Swedish sedan 2009.
  • Hösten 2010 undervisade jag på Svenska som andraspråk B i kursen Tvåspråkighet och språklig variation.
  • Under läsåret 2009-2010 undervisade jag på Nordiska språk/Svenska språket A i kursen Språk och samhälle.
  • Våren 2011 vikarierade jag som kursadministratör och kurssamordnare för Basic Swedish

Avhandlingsprojekt

Textmiljö inom häradsrätten på 1500-talet. En receptionshistorisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok. (Arbetstitel)

Ämnet för min avhandling är textanvändning och textsammanhang i häradsrättsmiljö under 1500-talet. Utgångsmaterialet är en dombok ( Jöns Pederssons på Risholen i Dalarna dombok, 1544-1559 (KLHA Ser. I AI : 1 1544–1559), 272 blad (ca 544 sidor), som tillhör Landsarkivet i Uppsala (ULA). Avhandlingens undersökningar baseras på textreferenser som man möter i protokolltexterna. Referenserna rör sig främst om lagreferenser och referenser till brev el. andra slags dokument som folk för med sig till tinget.

Referenserna till skriftliga dokument undersöks i syfte att beskriva handlingssätt och villkor för civilpersoner att handskas med skriftliga dokument såsom bytesbrev, köpebrev och dombrev.

Lagreferenser görs främst till landslagen, både Magnus Erikssons och Kristoffers landslagar. Dessa referenser analyseras med syfte att belysa häradsrättens anlitande av och förhållningssätt till institutionens parallella rättskällor.

Handledare: professor Henrik Williams och professor Björn Melander

Publikationer

Textbruk i en häradsrätt under 1500-talet. En receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok. Licentiatavhandling.

Effter Sweriges laagz medtgifft och Nemndenes Jaa dömde jach. Lagreferenser i dombok. I: Harry Lönnroth (red.) Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt (Nordiska texter och undersökningar 30) Inst. f. nordiska språk. Uppsala. 2007. S. 9-23.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09