Paula Henrikson

Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Paula.Henrikson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2962
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Forskning och undervisning

Sedan 2018 är jag professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och sedan 2020 prodekan för Historisk-filosofiska fakulteten med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning. Jag disputerade 2004 och antogs som docent i litteraturvetenskap 2009.

Min forskning har framför allt gällt svensk litteratur under det långa 1800-talet, med särskilt fokus på seklets tidiga decennier. I min doktorsavhandling, Dramatikern Stagnelius (2004), undersökte jag Erik Johan Stagnelius’ dramatik och visade samtidigt hur dramat var en genre av särskild vikt för romantisk poetik och historiefilosofi.

Ett viktigt stråk i min forskningsverksamhet har rört textkritik och editionsfilologi. Av Svenska Vitterhetssamfundet fick jag uppdraget att skriva nya riktlinjer för samfundets redaktörer (Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer, 2007), och jag har gett ut Stagnelius’ samlade skrifter (2011) och en volym av C. J. L. Almqvists Samlade Verk (2017) i kritiska utgåvor.

Uppmärksamheten på litteraturens materialitet och tradering har också tagit sig andra uttryck i min forskning. Jag har bland annat intresserat mig för hur textuell varians och litterära tillkomstprocesser samspelar med litterär tolkning, och i boken Detta tryckpapperstidevarv. Litterär editionshistoria i Sverige under det långa 1800-talet (2018) har jag undersökt klassikerutgivningens svenska historia. Med Christian Janss redigerade jag samlingsvolymen Geschichte der Edition in Skandinavien (2013) och med Jon Viklund Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser (2015).

Till mina intressen hör dessutom mer sentida litteratur, som Göran Sonnevi, samt reselitteratur. Min pågående forskning, som ska resultera i en bok, handlar om klassicism och filhellenism i svensk romantik. Där aktualiseras bland annat författare som Almqvist, P. D. A. Atterbom, Erik Gustaf Geijer, Julia Nyberg, Amalia von Strussenfelt och Per Adam Wallmark. Dessutom arbetar jag på en mindre bok om poesi och geografi utifrån diktning av Anna Rydstedt, Göran Sonnevi och Lennart Sjögren.

Externa forskningsanslag

 • 2014–2018 Pro Futura Scientia Fellow, anställd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Swedish Collegium for Advanced Study och Riksbankens Jubileumsfond
 • 2009–2013 Forskare vid Svenska Akademien (akademiforskare), anställd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • 2006–2008 Forskarassistent, anställd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; Vetenskapsrådet
 • HT 2005 Postdoc vid Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet; Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Forskningsvistelser

 • HT 2018 Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala
 • HT 2017–VT 2018 Fellow, Lichtenberg-Kolleg, Georg-August-Universität Göttingen
 • HT 2014–VT 2015 Fellow, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala
 • HT 2005 Postdoc, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet
Utmärkelser och priser
 • 2020 Rettigska priset, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • 2015 Schückska priset, Svenska Akademien
 • 2005 Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets större stipendium för doktorander eller nydisputerade doktorer
 • 2004 Pris för förtjänt vetenskapligt arbete, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • 2004 Stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse, Svenska Akademien
 • 2004 Westinska priset i Filosofisk-historiska avdelningen, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala

Uppdrag (urval)

 • Ordförande för Svenska Litteratursällskapet (SLS)
 • Ordförande för Svenska Vitterhetssamfundet (SVS)
 • Representant i planläggningsgruppen för Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer (NNE)
 • Arbetande ledamot i Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU); suppleant i styrelsen
 • Ledamot i Michaelisgillet
 • Medlem av Advisory Board, Romantik: Journal for the Study of Romanticisms
 • Suppleant i styrelsen för Nordic Association for Romantic Studies

Publikationer (urval)

Böcker

 • Detta tryckpapperstidevarv. Litterär editionshistoria i Sverige under det långa 1800-talet (Möklinta: Gidlunds, 2018), 406 s.
 • Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2007), 159 s.
 • Dramatikern Stagnelius, diss. Uppsala (Stockholm & Stehag: Symposion, 2004), 569 s.

Textkritiska utgåvor

 • Carl Jonas Love Almqvist, Samlade Verk, del II (Tryckta verk 1814–1822), utgivna med inledning och kommentarer av Paula Henrikson (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2017)
 • Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter, del I–V, utgivna och kommenterade av Paula Henrikson, inledning av Anders Olsson, Svenska Akademiens klassikerserie (Stockholm: Atlantis, 2011) [Nyutgåva i pocket 2013]
 • Israel Holmström, Samlade dikter, del I, utg. av Bernt Olsson, Barbro Nilsson & Paula Henrikson (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 1999)

Redigerade volymer (urval)

 • Time and Temporalities in European Travel Writing, ed. Paula Henrikson & Christina Kullberg (New York: Routledge, 2021)
 • Textkritik som analysmetod, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 12, red. Paula Henrikson, Mats Malm & Petra Söderlund (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2017)
 • Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser, red. Paula Henrikson & Jon Viklund (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, 2015)
 • Geschichte der Edition in Skandinavien, Bausteine zur Geschichte der Edition 4, hrsg. Paula Henrikson & Christian Janss (Berlin: Wissenschaftsverlag Walter de Gruyter, 2013)

Artiklar (urval)

 • »Dikt som informationsteori: Om Göran Sonnevis Ormöga-dikter», Nordisk samtidspoesi: Göran Sonnevis forfatterskap, red. Silje Harr Svare (Vallset: Oplandske Bokforlag, 2019), s. 59–75
 • »Kvinnan utan förmyndare: Amalia von Strussenfelt och friheten», Konstellationer. Festskrift till Anna Williams, red. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2017), s. 103–118
 • »Ungdomsbrev av Almqvist i Halle (Saale)», Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, red. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2016), s. 151–169
 • »Forntiden framför oss. Om antiköversättningarna i Phosphoros», Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 89, red. Eric Cullhed & Bo Lindberg (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2015), s. 133–157
 • »Frihet såsom natur. Erik Gustaf Geijers nyhumanistiska programskrift», Annales. Academiæ regiæ scientiarum upsaliensis, Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 2015, ed. Lars-Gunnar Larsson (Uppsala: Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, 2015), s. 99–119
 • »’Tolf sättare där stå och hvässa snillets pilar’ – om Phosphoros 1811», inledning till Phosphoros 1811. Faksimilutgåva (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2012), s. IX–XXXI
 • »’En gigantisk journal’ – om utgivningen av Phosphoros», inledning till Phosphoros 1810. Faksimilutgåva (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2010), s. VII–LII
 • »Inventing Literary Heritage: National Consciousness and Editorial Scholarship in Sweden 1810–1830», National Cultivation of Culture, Vol. 2: Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation, ed. Lotte Jensen, Joep Leerssen, & Marita Mathijsen (Leiden & Boston: Brill, 2010), s. 103–125
 • »Canon and Classicity. Editing as Canonising in Swedish Romanticism», Variants: Textual Scholarship and the Canon, The Journal of the European Society for Textual Scholarship, Vol. 7 (2008), ed. Hans Walter Gabler, Peter Robinson, & Paulius V. Subacius, s. 95–113
 • »Scania Province Law and Nation-Building in Scandinavia», European Studies, Vol. 26: Editing the Nation’s Memory. Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe, ed. Joep Leerssen & Dirk van Hulle (Amsterdam & New York: Rodopi, 2008), s. 91–108
 • »Minnets makt. Anteckningar till en dikt av Gunnar Ekelöf», Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl. (Stockholm & Stehag: Symposion, 2002), s. 301–313
 • »Ansikte mot ansikte. Apokalyps och utopi i Göran Sonnevis Små klanger; en röst», Tidskrift för litteraturvetenskap, 1999:2, s. 3–20

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paula Henrikson
Senast uppdaterad: 2021-03-09