Louise Berglund

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
louise.berglund[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1547
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i historia, särskilt medeltidshistoria. Ledamot av historisk-filosofiska fakultetsnämnden. Medlem i redaktionen för Opuscula Historica Upsaliensia. Forskar om senmedeltidens politiska och religiösa historia, och om den tidiga kvinnorörelsens historiebruk. Jag undervisar på alla nivåer, från A-nivå till forskarutbildning, och har ett stort intresse för pedagogisk praktik och historieförmedling.

Profilfoto: Ulla-Carin Ekblom, Örebro.

https://orcid.org/

0000-0002-4171-4013

Akademiska meriter: FD, Docent

Jag disputerade i historia Uppsala 2003, och blev docent i historia vid Örebro universitet 2015. År 2014 blev jag Särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet. Från 1 juli 2017 är jag lektor i historia, särskilt medeltidshistoria, vid Uppsala universitet. Mellan 2019 och 2022 var jag studierektor för utbildningar på grundnivå samt ansvarig för institutionens samordning med ämneslärarutbildningen.

För närvarande avslutar jag forskningsprojektet Lysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden. Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond 2015-2017 (https://www.rj.se/anslag/2014/lysande-damer-birgittinska-modeller-for-auktoritet-och-kvinnligt-regentskap-under-senmedeltiden.-/ ). Under denna tid har jag varit gästforskare vid Saxo-institutet, Köpenhamn, vid Somerville College, Oxford, vid Institut d'Études Médiévales, Louvain-la-Neuve, och vid Svenska institutet i Paris.

Min forskning behandlar främst politisk och religiös makt under medeltiden och tiden omedelbart efter reformationen utifrån analytiska begrepp som genus, makt, auktoritet och mediering. Mitt andra forskningsintresse kretsar kring den tidiga kvinnorörelsen och dess normer för kvinnors bildning, utbildning och historieskrivning, från 1850-talet till omkring 1920.

Jag har bidragit med ett kapitel i läroboken En samtidig världshistoria, och skrivit Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod tillsammans med Agneta Ney. Båda böckerna är utgivna på Studentlitteratur.

Min undervisning omfattar alla kronologiska perioder samt kurser i teori och metod och handledning. Jag har undervisat vid universiteten i Uppsala och Örebro, vid högskolorna i Falun och Östersund, och vid Chinese University of Hong Kong.

Jag har varit medlem i redaktionsrådet för Historisk tidskrift (2005-2010), och ledamot av Historiska föreningens styrelse (2010-2016). Från 2018 är jag medlem av redaktionen för Opuscula Historica Upsaliensia, https://opusculahistoricaupsaliensia.wordpress.com/. Jag har varit ordförande för Historiska föreningen och ledamot av institutionsstyrelsen.

Lysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden.

Vilken tillgång hade kvinnor till den politiska makten under senmedeltiden? Detta projekt avser att kasta nytt ljus över denna fråga. Makt och auktoritet kommer att diskuteras med hjälp av en analys av fyra kvinnor, vars liv korsades på många sätt. Under senmedeltiden utvecklades nya modeller för kvinnlig auktoritet, och en av de främsta i den processen var heliga Birgitta. Hennes egna strategier kommer att analyseras i relation till trettonhundratalets ändrade andaktspraktiker. Tre drottningar, Blanka av Namur (c. 1320-1363), Margareta (1353-1412) och Filippa (c. 1394-1430) analyseras som sekulära representanter för kvinnlig auktoritet och regentskap. De representerar utvecklingen av nya auktoritetsmönster för drottningar. Det kommer att ge nya perspektiv på hur auktoritet och regentskap korsade varandra inom de nordiska rikena vid denna tid. Jag kommer att integrera studiet av drottningskap i en analys av förändrad kvinnlig auktoritet på den ideologiska nivån samt i samtida förändringar i förhandling och kommunikation. Projektet kommer att använda sig av ett rikt källmaterial, som de många bevarade medeltidsdiplomen, krönikor, böcker och materiell kultur. Resultatet ska bli en ny förståelse av hur auktoritet, drottningars handlande och genus kan förstås i den konfliktfyllda period som är känd som Kalmarunionen.

Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond, inom stödformen RJ Sabbatical, 2015-2017.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Louise Berglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09