Ann Öhrberg

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Ann.Ohrberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort CV

  • Professor i litteraturvetenskap 2017
  • Prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2011–2016
  • Studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2006–2010
  • Docent i litteraturvetenskap 2008
  • Medlem i det pedagogiska mentorskollegiet vid Uppsala universitet sedan år 2008
  • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 2001

En utförligare CV kan laddas ned ovan.

Undervisningsintressen

Retorik, äldre litteraturhistoria (särsk. 16–1700-tal), kvinnliga författare, genus och andra maktaspekter, etik och retorik, religiös litteratur och religiös retorik, arkivteori, bibliotekshistoria (1700-tal), kungligt patronage.

Forskningsintressen

Jag intresserar mig i min forskning främst för frågor som rör retorik och litteratur ur ett maktperspektiv. De frågor som ställs kretsar ofta kring de retoriska strategier som används av de som vill göra sina röster hörda, men som av olika skäl begränsas i det offentliga. Den största delen av min forskning är inriktad på 1700-tal där jag arbetat med olika former av texter och material som inte sällan förbisetts i litteraturhistorisk forskning, t.ex. tillfällesdiktning, politiska och religiösa texter. Ett av VR finansierat projekt behandlade kommunikation, genus och de texter som producerades inom en väckelserörelse under 1700-talet, därefter arbetade jag med ett av RJ finansierat projekt behandlade samtalets retorik i den begynnande offentligheten ur ett genusperspektiv och inkluderar studier av essäpress och vittra samfund. På senare år har min forskning inriktats på materialitet och ett nyligen avslutat projekt (finansierat av VR) rörde religiösa arkivbildningar under 1700-talet ur ett modernitets- och maktperspektiv. Parallellt med detta har jag undersökt psykisk funktionsvariation ur ett normkritiskt perspektiv. För närvarande ingår jag i projektgruppen för det nyligen startade tvärvetenskapliga och internationella projektet "The Princesses' Library" inom vilket min forskning behandlar kungligt patronage av litteratur.

Pågående forskning

Aktuella forskningssamarbeten

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ann Öhrberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09