Caroline Taube

Universitetslektor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
caroline.taube[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Caroline Taube är universitetslektor och docent i konstitutionell rätt. Hennes forskningsintresse är främst inom komparativ konstitutionell rätt. Hon är kursföreståndare för juristprogrammets termin 1.

Akademiska meriter: JD

Nyckelord: konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt migrationsrätt medborgarskap

Caroline Taube är docent i konstitutionell rätt och universitetslektor sedan augusti 2022. Hennes forskningsintresse är främst inom komparativ konstitutionell rätt. Efter disputationen 2001 var hon verksam i Oslo, först som fellow vid Centre for Advanced study vid Det Norske Videnskaps-Akademi 2001-2002, därefter som post doc-stipendiat vid Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 2002-2008. Hon har praktisk erfarenhet av alla typer av utlänningsrättsliga ärenden från Utlendingsnemnda (motsvarande migrationsdomstol) i Norge 2009-2018. Åter i Sverige 2018 har hon tjänstgjort som processförare vid Migrationsverket och varit gästlärare på juristprogrammets termin 1 under 2020-2021. Från vårterminen 2023 är hon kursföreståndare på termin 1.

Examina etc

Docent i konstitutionell rätt 2012

Jur. dr. i konstitutionell rätt 2001

Fil. kand. (franska, italienska, öststatskunskap) 1995

Jur. kand. 1994

Forskningsrelaterade uppdrag

- Ledamot av betygsnämnd för avhandling i nordiska språk, "Så fångas de misstänktas ord: Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten" av Ylva Byrman, Göteborgs universitet (januari 2018)

- Utredare för norska Kommunal- og regionaldepartementet om kommunala bindande folkomröstningar (maj-oktober 2004)

- Medlem av partifinansieringsutvalget, NOU 2004:25 Penger teller, men stemmer avgjør

- Rapportör för Skandinavien och Baltikum för tidskriften I-Con, International Journal of Constitutional Law 2003-2008

Internationella erfarenheter

- Nemndleder (domare) 2011-2018 och rådgiver (föredragande) 2009-2010 vid Utlendingsnemnda (UNE, motsvarande migrationsdomstol), Oslo

- Post doc-stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 2002-2008

- Forskningsvistelser i Paris oktober 2003 och Berkeley februari 2004

- Fellow vid Den Norske Videnskapsakademi, projektet "The Constitution as Norm", Oslo, läsåret 2001-2002

- Gästföreläsare vid Vilnius juridiska universitet 2002, och Riga Graduate School of Law 2001

- Deltagit i Cours international de justice constitutionnelle 1999-2001 respektive Table ronde internationale 1999-2004, Université d'Aix-Marseille III, Aix-en-Provence

- Gästforskare vid University of Latvia, Riga, september-november 1998

- Advokatpraktik (El§a) vid Studio Legale Tulone, Palermo, juni-juli 1996

- Erasmusstudent, Università degli studi di Ferrara, Ferrara, 1992-1993

Interna uppdrag

- Ledamot av Uppsala studentkårs doktorandnämnd 1996-1997, initiativtagare till och första ordförande för Sveriges Doktorander (SDok) 1997-1998

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09