Laila Zackariasson

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Laila.Zackariasson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 1620
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, FK, Docent

Personliga data

 • Född 1968
 • Man och tre barn (födda 2002, 2004, 2007)

Examina m.m.

 • Professor i civilrätt, 2011
 • Docent i civilrätt, 2003
 • Juris doktorsexamen, december 1999
 • Filosofie kandidatexamen i franska (+engelska och filosofi), 1994
 • Juris kandidatexamen, 1994
 • Studier i engelska vid Hampstead School of English, London, 1988
 • Studier i franska vid Université Paris-Sorbonne, Paris, 1987

Anställningar (urval)

 • Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2011
 • Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, UU, 2001-2011
 • Forskarassistent vid Juridiska institutionen, UU, 2000-2002
 • Tillförordnad universitetslektor vid Juridiska institutionen, UU, 2000
 • Doktorand vid Juridiska institutionen, UU, 1995-1999
 • Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt, 1994-1995

Priser och utmärkelser

 • Hedersledamot av Värmlands nation, Uppsala, 2019
 • Stiftelsen Insolvensrättsligt forums pris 2001 (bästa insolvensrättsliga arbete 1999-2000) för "Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär" (doktorsavhandling)
 • Karnovpriset 1999 för "Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär" (doktorsavhandling)
 • Vingestipendiet 1993 för "Tredje mans rätt vid kommission" (examensuppsats)

Handledning av doktorander

 • Peter Strömgren: Tillbehör och accession (jur.dr 2012)
 • Oskar Mossberg: Avtalets räckvidd I (jur.dr 2020)
 • Amelia Krzymowska: Servitut. En civil- och offentligrättslig bruksrätt (jur.dr 2020)
 • Gustaf Almkvist: Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt (jur.dr 2021)
 • Marigó Oulis: Återgång och värdeersättning (jur.dr 2021)
 • Sanna Mossberg: Familjen och borgenärerna, 2018- (pågående)
 • Per-Olof Pärsson: Förfogandeinskränkningars rättsverkan inom fastighetsrätten, 2019- (pågående)

Internationella uppdrag som vetenskapligt och pedagogiskt sakkunnig

 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2022
 • Sakkunnig vid tillsättning av tjänst som försteamanuensis i rättsvetenskap, universitetet i Bergen, Norge, 2020
 • Sakkunnig vid Miriam Skags ansökan om befordran till professor i rättsvetenskap, universitetet i Bergen, Norge, 2019
 • Ledamot i betygsnämnd vid Marianne Mathilde Rödvei AAgaards disputation, universitetet i Bergen, Norge, 2018 (Virkninger av formuerettslig ugyldighet)
 • Granskare vid midveisseminar för Thea Cornelia Geitz, universitetet i Bergen, Norge, 2017 (Tilbakeholdsrett)
 • Ledamot i betygsnämnd vid Silje Karine Nordtveits disputation, universitetet i Bergen, Norge, 2016 (En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidpunkt)
 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2016
 • Sakkunnig vid tillsättning av två tjänster som försteamanuensis i rättsvetenskap, universitetet i Bergen, Norge, 2015
 • Sakkunnig vid anställning av assistant professor, CBS, Köpenhamn, Danmark, 2013
 • Sakkunnig vid anställning av assistant professor, CBS, Köpenhamn, Danmark, 2012
 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2012

Nationella uppdrag som vetenskapligt och pedagogiskt sakkunnig

 • Ledamot i betygsnämnd vid Markus Ehrenpils disputation, Uppsala universitet, 2023 (Rekonstruktionsuppgörelsen)
 • Ordförande i betygsnämnd vid Sara Göthlins disputation, Stockholms universitet, 2023 (Prioritet och avtal)
 • Sakkunnig vid antagning av doktorander och tillsättning av doktorandtjänster, Örebro universitet, 2022
 • Ordförande i betygsnämnd vid Karolina Stenlunds disputation, Uppsala universitet, 2021 (Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten)
 • Ordförande i betygsnämnd vid Jonatan Schytzers disputation, Uppsala universitet, 2021 (Fordrans uppkomst inom insolvensrätten)
 • Sakkunnig vid antagning av doktorander och tillsättning av doktorandtjänster, Örebro universitet, 2021
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i civilrätt, Lunds universitet, 2020
 • Sakkunnig vid antagning av doktorander och tillsättning av doktorandtjänster, Örebro universitet, 2020
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i civilrätt, Göteborgs universitet, 2019
 • Tvåårsgranskare för doktorand Marc Landeman, Uppsala universitet, 2019 (Ersättning vid expropriation)
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning internationell privaträtt, Högskolan i Halmstad, 2018
 • Ordförande i betygsnämnd vid Anna Warbergs disputation, Göteborgs universitet, 2017 (Gränsöverskridande insolvens)
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor/adjunkt i rättsvetenskap, inriktning civilrätt, Örebro universitet, 2017
 • Sakkunnig vid anställning av post doktor, Göteborgs universitet, 2016
 • Sakkunnig vid anställning av biträdande lektor, Göteborgs universitet, 2016
 • Närläsare vid Ann-Sofie Henrikssons slutseminarium, Umeå universitet, 2015 (Överskuldsatt och skyldig)
 • Ledamot i betygsnämnd vid Elisabeth Ahlinders disputation, Stockholms universitet, 2013 (Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag)
 • Tvåårsgranskare för doktorand Markus Ehrenpil, Uppsala universitet, 2013 (Rekonstruktionsrätt)
 • Ledamot i bedömningskommittén för nya doktorander, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2010-2013
 • Sakkunnig vid anställning av lektor, Göteborgs universitet, 2012
 • Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av lektor i rättshistoria, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2012
 • Sakkunnig vid anställning av lektor, Linköpings universitet, 2012
 • Ordförande i betygsnämnd vid Emil Elgebrants disputation, Stockholms universitet, 2012 (Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt)
 • Sakkunnig vid bedömning av Jessica van der Sluijs docentkompetens, Stockholms universitet, 2011
 • Ordförande i betygsnämnd vid Karin Wallin Normans disputation, Stockholms universitet, 2009 (Kontorätt)
 • Ordförande i betygsnämnd vid Joel Samuelssons disputation, Uppsala universitet, 2008 (Tolkning och utfyllning)
 • Ordförande i betygsnämnd vid Erika P. Björkdahls disputation, Uppsala universitet, 2007 (Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden)
 • Tvåårsgranskare för doktorand Joel Samuelsson, Uppsala universitet, 2005 (Tolkning och utfyllning)

Andra externa uppdrag

 • Styrelseledamot i Siftelsen till Tore Alméns minne, 2020- (pågående)
 • Ledamot i Advokatfirman Vinges stipendienämnd, 2019-2023
 • Ledamot i redaktörsråd för Sveriges Lag, Studentlitteratur, 2012- (pågående)
 • Styrelseledamot i Stiftelsen för zoologisk forskning, Uppsala, 2002- (pågående)
 • Ledamot i Kronofogemyndighetens vetenskapliga råd, 2016-2018
 • Styrelseledamot i Karin Westman-Bergs stipendiefond, Uppsala, 2009-2014

Uppdrag vid Uppsala universitet

 • Ledamot i projektgrupp för översyn av juristprogrammet, UU 2022- (pågående)
 • Ledamot i referensgrupp för utredning om universitetspedagogiskt stöd, UU 2022
 • Kursföreståndare: Terminskurs 2, Juridiska institutionen, UU 2022- (pågående)
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Juridiska institutionen, Uppsala universitet (UU), 2019- (pågående)
 • Ordförande i pool 1, Juridiska institutionen, UU, 2018-2023
 • Kursföreståndare: Kommersiell kontraktsrätt, Juridiska institutionen, UU, 2013- (pågående)
 • Kursföreståndare: Terminskurs 3, Juridiska institutionen, UU, vårterminen 2020
 • Prodekan för Juridiska fakulteten, UU, 2014-2017
 • Ordförande i Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, UU, 2014-2017
 • Ordförande i Dispensnämnden, Juridiska institutionen, UU, 2014-2017
 • Ordförande i Stipendienämnden, Juridiska institutionen, UU, 2014-2017
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, juridiska institutionen, UU, 2014-2017
 • Kursföreståndare: Examensarbeten, Juridiska institutionen, UU, 2012-2014
 • Ledamot i Valberedningen vid Juridiska institutionen, UU, 2011-2013
 • Ledamot i Elektorsförsamlingen för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, UU, 2010-2013
 • Kursföreståndare: Terminskurs 3, Juridiska institutionen, UU, 2008-2011
 • Ledamot i Rekryteringsgruppen, Juridiska institutionen, UU, 1997-1998, 2008-2011 och 2014-
 • Ledamot i Forskningsutskottet, Juridiska institutionen, UU, 1998-1999 och 2002-2008
 • Ledamot i Akademiska senaten, UU, 2003-2005
 • Ledamot i Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, UU, 2001-2002
 • Vice ordförande i doktorandrådet, Juridiska institutionen, UU,1998-1999
 • Utredningsuppdrag avseende fonder och stiftelser vid UU, 1995

Remissvar

 • JURFAK 2015/1: Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79)
 • JURFAK 2011/87: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (tillsammans med Mikael Möller)
 • Försäljning av utmätt lös egendom - KFM Rapport 2010:3 (tillsammans med Mikael Möller)
 • JURFAK 2006/26: Direktansvar för tillverkare - Översyn av EG:s konsumentköpsdirektiv (tillsammans med Lena Olsen)

Undervisning

 • Avtalsrätt
 • Köprätt och annan kontraktsrätt
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt och konkursrätt
 • Allmän förmögenhetsrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laila Zackariasson
Senast uppdaterad: 2021-03-09