Katarina Gustafson

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
katarina.gustafson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2450
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Professor i Barn- och ungdomsvetenskap och docent i pedagogik.

Mina forskningsintressen handlar om barns och ungas aktörskap och skilda levnadsvillkor samt rumsliga aspekter på barndom. Jag arbetar framförallt med olika etnografiska metoder.

Jag undervisar i fristående kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUV) på grund- och avancerad nivå samt inom förskolelärar- och lärarprogrammen.

Akademiska meriter: FD, docent

Mitt forskningsområde är

barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete inom familj, skola, fritid och boende. Utgångspunkten är barns aktörskap, skilda levnadsvillkor samt rumsliga aspekter på barndom. Jag studerar fenomen som mobila förskolor, förskolor i täta stadsmiljöer, barns vardagsmobilitet, barns och ungdomars skolvardag, barn i urbana miljöer, segregation samt lokala skolmarknader. Ett annat forskningsområde är skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd samt specialpedagogers/speciallärares yrkesprofessioner.

I min forskning arbetar jag både med traditionella etnografiska metoder (som deltagande observationer och intervjuer) som med video-etnografier samt med barns egna dokumentationer i form av barns berättelser, fotografier, kartor etc.

Pågående forskningsprojekt

Projektledare för projektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer i samarbete med docent Danielle Ekman Ladru. (finansierat av FORMAS) För mer information se https://www.edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/forskningsprojekt/hela-staden-som-forskolegard--/

Avslutade forskningsprojekt

Projektledare för projektet Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik. (finansierat av VR)

Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor. I samarbete med docent Danielle van der Burgt. (finansierat av RJ)

Speciella yrken? - ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning. I samarbete med professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet och professor Kerstin Göransson, Mälardalens Högskola. (finansierat av VR)

Min undervisning

Jag undervisar i fristående kurser inom Barn- och ungdomsvetenskap på grund- och masternivå samt förskolelärar- och lärarprogrammen.

Jag ingår i följande forskningsmiljöer

Barn- och ungdomsvetenskap http://www.edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/

Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices,CLIP http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/clip/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katarina Gustafson
Senast uppdaterad: 2021-03-09