Hanna Hodacs

Universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
hanna.hodacs[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2003 vid Uppsala universitet, och har sedan dess arbetat vid Warwick University, University of Birmingham och Högskolan Dalarna (bland annat). Åter i Uppsala sedan 2020, numera som lektor i idehistoria och med två forskningsprojekt som berör globalisering, kaffe, te och färger att sysselsätta mig med.

Se:

https://www.intoxicatingspaces.org/

https://www.idehist.uu.se/forskning/forskningsprojekt/Nordic+Naturalists+as+Fashionistas/

En stor del av min tidigare forskning har kommit att handla om ostindisk handel. Min senaste monografi heter Silk and Tea in the North – Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth Century Europe (Palgrave, 2016) och berör den skandinaviska ostindiska handeln under 1700-talet. Färger på tyger och smaker på te står i förgrunden och bidrar till att förklara både handeln i Kina och konsumtionen i Europa. Boken är resultatet av projektet Europe´s Asian Centuries: Trading Eurasia 1600-1830 (University of Warwick, Centre for Global History and Culture), lett av professor Maxine Berg. Mer om projektet som pågick mellan 2010 och 2014 kan man läsa här. Om du är speciellt nyfiken på sidentyger från Kina och färgtrender på 1700-talet så rekommenderar jag artikeln ”Cheap and Cheerful: Chinese Silks in Scandinavia, 1731-1761 (Eighteenth Century-Studies, 2017, nr.1). Mer om den europeiska tehandel i Kanton kan du också läsa i samlingsvolymen Goods from the East, 1600-1800. Trading Eurasia, red. Maxine Berg, Felicia Gottmann, Hanna Hodacs & Chris Nierstrasz (Palgrave 2015). Olika grupper, inklusive familjer kom att bli förmögna på illegala och legala sätt. I temanumret ”Crossing Companies”, i Journal of World History (augusti 2020) diskuterar jag hur flera generationer av den skotska familjen Irvine på olika sätt tjänade pengar på att det svenska ostindiska kompaniet (”Keeping It in the Family: The Swedish East India Company and the Irvine Family, 1731–1770”).

Jag har också studerat Carl von Linné i olika sammanhang tidigare. Bland annat har jag forskat om handeln med naturalhistoriska samlingar på 1700-talet, något som jag skrivit om i kapitlet ”The Price of Linnaean Natural History: Materiality, Commerce and Change” (i Linnaeus, Natural History and the Circulation of Knowledge, red. Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg och Stéphane Van Damme (Oxford University Studies in the Enlightenment, 2018).

Arbetet med kapitlet byggde på forskning vilken jag bedrev inom ett VR finansierat projekt (2011-2015) om Linnélärjungar i London mellan 1760-1810 (Vetenskap i västerled mellan 1760 och 1810 - om social mobilitet och vetenskapens mobilitet). Andra resultat finns bland annat publicerade som kapitel i Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750-1850 (red. Patrick Manning & Daniel Rood, University of Pittsburgh Press, 2016) och Travel, Agency, and the Circulation of Knowledge (red. Gesa Mackenthun, Andrea Nicolas & Stephanie Wodianka, Waxmann Verlag, 2017).

Jag har också studerat naturalhistoriskt resande och karriärvägar i Sverige under 1700-talet, bland annat i boken Naturalhistoria på resande fot. Om forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige (Nordic Academic Press, 2007) som jag skrev tillsammans med Kenneth Nyberg. Den var resultatet av VR projektet Att lära och lära ut i vetenskapens tjänst – en studie av Linné och hans lärjungar (2002-2005).

Som doktorand höll jag på med något helt annat dock. Min avhandling behandlade relationerna mellan Sverige och Storbritannien (Converging world views: the European expansion and early-nineteenth-century Anglo-Swedish contacts, Studia Historica Upsaliensia). Nedladdningsbar från denna länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:162306/FULLTEXT02.pdf Efter disputation 2003 fortsatte jag arbeta i vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Sen flyttade jag till England där jag kom att jobba vid bland annat University of Birmingham, och Warwick University. 2014 återvände jag till Sverige, sedan dess har jag verkat som projektforskare vid Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, och som lektor vid Högskolan Dalarna, med uppdrag att bygga upp den globalhistoriska miljön. Våren 2017 blev jag docent vid Åbo Akademi. Hösten 2019 påbörjade en deltidstjänst som forskare vid Stockholms universitet. Sedan våren 2021 är jag anställd som lektor vid institutionen för Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Globaliseringsprocesser med skandinavisk anknytning står i fokus i min forskning. För närvarande arbetar jag inom två projekt. Intoxicating Spaces. The Impact of New Intoxicants on Urban Spaces in Europe 1600-1850, är ett HERA-finansierat projekt (2019-2021), som undersöker effekten av nya exotiska varors på stadsmiljöer i Stockholm, Hamburg, Amsterdam och London. Inom projektet studerar jag kaffeförbuden i Stockholm under 1790- och början på 1800-talet (tillsammans med Anna Knutsson).

Jag forskar också inom projektet Nordiska naturalhistoriker som fashionistas – att tolka smak och ersätta globala varor med lokala (VR-finansierat 2020-2023). I förgrunden står hur naturalhistoriker imiterade exotiska varors smak, lukt och utseende med hjälp av surrogat i 1700- och 1800-talets Skandinavien. Ambitionen är att visa att tidigmodern och modern globalisering tog en mängd olika former, men också förstå globalisering på nya sinnliga sätt. Ett första resultat är kapitlet "Coffee and Coffee Surrogates in Sweden: A Local, Global, and Material History" i boken Locating the Global. Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century, red. Holger Weiss.

Publikationslista:

Monographs:

 • Silk and Tea in the North – Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth- Century Europe (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2016), p. I-XII, 1-216.
 • Converging World View – the European Expansion and Early-Nineteenth-Century Anglo Swedish Contact (Uppsala: Studia Historica Upsaliensia 207, 2003), p. 9–250. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:162306/FULLTEXT02.pdf

Co-authored Monograph:

 • Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige (Lund: Nordic Academic Press, 2007), p. 7–264. Co-written, with Dr Kenneth Nyberg, I have written three of the chapters (chapters 3, 4 and 5, p. 37–136) and co-written two of the chapters (chapter 1 and 10, p. 9–14, 211–215).

Edited Collections:

 • Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies of the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018), eds: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg & Stéphane Van Damme, p. 1-XV, p. 1-274.
 • Goods from the East: Trading Eurasia 1600-1800, (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2015), eds: Maxine Berg, Felicia Gottmann, Hanna Hodacs, & Chris Nierstraz, p. I-XVI, 1-369.
 • Mellom pasjon og profesjon: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap (Trondhiem:Tapir Academic Press, 2011), eds: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs, p. 5-336.
 • Från Karakorum till Siljan – Resor under sju sekler (Lund: Historiska Media 2000), eds: Hanna Hodacs & Åsa Karlsson, p. 7–288.

Papers in refereed journals, edited collections and online-publications:

 • "When coffee was banned: strategies of labour and leisure among Stockholm’s poor women, 1794–1796 and 1799–1802", (together with Anna Knutsson) in Scandinavian Economic History Review, E-pub ahead of print (1-23), Open access
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03585522.2021.2000489
 • “Keeping it in the family - the Swedish East India Company and the Irvine family, 1731 to 1770”, in Special Issue: Crossing Companies: Mobility and Cooperation between Early Modern National Monopoly Trading Companies, eds: Philp Stern and Felicia Gottmann, Journal of World History, 31:3 (2020): 567-595.
 • “Coffee and Coffee Surrogates in Sweden: A Local, Global, and Material History”, Chapter 4, in Locating the Global: Spaces, Networks, and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century, ed. Holger Weiss, Dialectics of the Global, vol. 6 (Berlin/Boston: De Gruyter, 2020), pp. 73-94.
 • “Globalizing the savage. From stadial theory to a theory of luxury in late-18th-century Swedish discussions of Africa”, History of the Human Sciences, 32:4, (2019):1-15, co-authored with Mathias Persson.
 • “Introduction: de-centring and re-centring Linnaeus”, in Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies of the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018), eds: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg & Stéphane Van Damme, p. 1-24, (Co-authored with Nyberg och Van Damme).
 • “The price of Linnaean natural history – materiality, commerce, and change”, in Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies of the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018), eds: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg & Stéphane Van Damme, p. 81-111,
 • “Cheap and Cheerful: Chinese Silks in Scandinavia, 1731–1761”, Eighteenth-Century Studies, vol. 51, no. 1 (2017): p. 23-44.
 • “Local, Universal, and Embodied Knowledge: Anglo-Swedish Contacts and Linnaean Natural History” in Works of Nature: Global Scientific Practice during the Age of Revolutions, eds. Dan Rodd & Patt Manning (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2016), p. 90-104.
 • “Charted Companies”, The Encyclopedia of Empire, Editor: John Mackenzie, Wiley Online Library, 2016.
 • “Private Trade and Monopoly Structures: the East India Companies and the Commodity Trade to Europe in the Eighteenth Century”, Special issue Chartering Capitalism: Organizing Markets, States, and Publics, in Political Power and Social Theory vol. 29 (August, 2015), p.123-45, Co-authored Maxine Berg, Tim Davis, Felicia Gottmann, Chris Nierstraz & Meike Fellinger.
 • “Scandinavian Chartered Companies.” In Oxford Bibliographies in Atlantic History, ed. Trevor Burnard. New York: Oxford University Press, published online 08/29/2012.
 • “Linnaeans Outdoors – The Transformative Role of Studying Nature ‘on the Move’ and Outside”, British Journal of the History of Science, vol. 44, Issue 02, p. 183–209.
 • “Konsumenten, producenten, medborgaren och staten – några konsumentpolitiska perspektiv på efterkrigstiden i Sverige och USA”. Co-written with Anna Eriksson-Trenter, Historisk Tidskrift, 2, (2004), p. 249–260.

Other articles and chapters:

 • ”Linneansk naturalhistoria på marknaden - materialitet, handel och förändring”, Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2018, p. 7-44.
 • “Linnaean Scholars Out of Doors: So Much to Name, Learn and Profit From”, In Naturalists in the Field: Collecting, Recording and Preserving the Natural World form the Fifteenth to the Twenty-First Century, ed. Arthur MacGregor, (Leiden & London: Brill, 2018) p. 240-257.
 • “Circulating Knowledge on Nature: Travelers and Informants and the Changing Geography of Linnaean Natural History”, in Travel, Agency, and the Circulation of Knowledge, eds: Gesa Mackenthun, Andrea Nicolas & Stephanie Wodianka (Münster: Waxmann Verlag, 2017), p. 75-97.
 • ”Chests, Tubs, and Lots of Tea: The European Market for Chinese Tea and the Swedish East India Company, c. 1730-1760”, in Goods from the East: Trading Eurasia 1600-1800, (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2015), eds: Maxine Berg, Felicia Gottmann, Hanna Hodacs, & Chris Nierstraz, p. 277-293, (co-authored, with Leos Müller).
 • “Att utbilda en älskare – naturalhistorisk utbildning i 1770-talets Sverige”, Mellom pasjon og profesjon: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, Tapir Academic Press, Trondhiem, 2011, eds: Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs, p. 61-90.
 • “In the Field: Exploring Nature with Carolus Linnaeus”, Endeavour, vol. 34, Issue 2, June 2010, p. 45-49.
 • “Bland skräckslagna naturalhistoriker och oskuldsfulla bönder. Brittiska resenärer i Sverige under 1800-talets första hälft”, i Från Karakorum till Siljan – Resor under sju sekler (Historiska Media, Lund, 2000), eds: Hanna Hodacs & Åsa Karlsson, p. 226–256.
 • “Hedningar eller missionärer?”, Ord&Bild, issue 2, 2008.
 • “Forskning och vardag i 1700-talets Sverige – om hur livet kom att te sig för några av Carl von Linnés mer okända studenter”, published by Medborgarskolan, Uppsala, 2006, p. 1–6.
 • “Det civiliserade protestantiska och nyktra Europa – om nykterhetstankes spridning i det tidiga 1800-talets Sverige”, Spiritus 2002, p. 48–60.

Book reviews:

 • “A contradictory encounter: Swedish missionaries and the local population in the Congo Free state”, Historisk Tidskrift, 4 (2019) p. 821-823.
 • Norbert Götz. ‘The Good Plumpuddings’ Belief: British Voluntary Aid to Sweden during the Napoleonic Wars.’ The International History Review 37:3 (June 2015): 519-539. H-Diplo Article Reviews (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-24732)
 • ”Svenska resor österut i ny belysning”, Historisk Tidskrift, 4 (2014), p. 721-724.
 • Andreas Weber, Hybrid Ambitions: Science, Governance, and Empire in the Career of Caspar G.C. Reinwardt (1773-1854), PhD thesis, Leiden University 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-24731
 • Thomas Ihre, Abraham Bäck: mannen som reformerade den svenska sjukvården (Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2012). 228 s., Historisk Tidskrift, 2 (2013), p. 307-308.
 • Kristian H. Nielsen, Michael Harbsmeier & Christopher Ries, ed., Scientists and Scholars in the Field. Studies in the History of Fieldwork and Expeditions, Aarhus: Aarhus University Press, 2012. 476 s. ISBN 978 87 7124 014 6, Lychnos, 2014, p. 222-224.
 • Alix Cooper, Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early Modern Europe, Journal of Historical Geography, 35:2 (2009), p. 385–386.
 • Henrik Höjer, Sveriges argaste liberal. Carl af Forsell. Officer, statistiker och filantrop, review commissioned by Populär Historia, 3 (2008), Lund.
 • Marie-Louise Bachman, Vitterhetsakademiens bibliotek 1786–2000, Nils Eriksson & Ingemar Nilsson, Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället Göteborg 1953–2000, and Inge Jonsson, Vitterhetsakademien 1753–2003, in Historisk Tidskrift,1 (2005), p. 155–159.
 • Lizabeth Cohen, A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Post-war America, in Business History, 4 (2003), p. 134.
 • Brian Dolan, Exploring European Frontiers. British Travellers in the Age of Enlightenment in Lychnos 2001, p. 248–49.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hanna Hodacs
Senast uppdaterad: 2021-03-09