Åsa af Geijerstam

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
asa.af.geijerstam[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2416
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i didaktik med inriktning svenska. Mina forskningsintressen rör framför allt aspekter av skrivande och läsande i olika ämnen i skolan. För närvarande arbetar jag i ett forskningsprojekt; FEAST (SkolFI). Jag undervisar på grund-, och forskarnivå. Jag ingår i forskargruppen STOLP. Jag är också prodekan, programansvarig för lärarprogrammen vid UU ordf. i Programkommittén för lärarprogrammen och ordförande i utbildningsutskottet.

Akademiska meriter: Docent

Jag disputerade i lingvistik i dec 2006 med avhandlingen Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Jag har sedan dess arbetat med forskning rörande elevers läsande och skrivande i olika ämnen i skolan, bland annat i VR-projekten Testet under lupp. Konstruktion av läsförståelse i internationella test. samt Funktion, Innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i olika skolår. Jag har även arbetat med olika uppdrag för Skolverket, framför allt i samband med läsförståelseprovet PIRLS. 2019-2021 var jag områdesredaktör för tidskriften Acta Didactica Norden (ADNO).

Jag var under flera år referensperson i arbetet med de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Jag har för närvarande uppdrag som prodekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, programansvarig för lärarprogrammen vid Uppsala universitet och är därmed ordförande i Prograkommittén för lärarprogrammen. Jag är även ordförande i utbildningsutskottet vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Jag är även ledamot i gruppen som utser pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet, ledamot i stipendienämnden för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, ledamot i styrelsen för Cemus samt vt24 ordförande i gruppen som utser projekt som tilldelas pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA-medel).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa af Geijerstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09