Maja Bondestam

Professor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
maja.bondestam[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Rum EP 6-1038 Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Maja Bondestam är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om kroppens historia i vid mening, om jaguppfattningar och uppkomsten av moderna identitetsbegrepp.

Akademiska meriter: FD, Docent i idé- och lärdomshistoria

Nyckelord: gender history history of medicine cultural history of science early modern and modern history temporality history of knowledge history of the body monstrosity history of sexuality concepts of age disability studies

Doktorsavhandlingen, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Gidlunds, 2002), skrevs vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet och handlar om normerande kroppsbegrepp i svensk 1800-talsmedicin. Parallellt med forskarutbildningen undervisade jag också studenter på A-, B-, C- och masternivå.

Åren 2003-2007 var jag verksam som forskare, lärare och under en termin också som vikarierande studierektor, vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och genomförde projektet 'Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850', finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektet resulterade i boken Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia (Nya Doxa, 2010).

Mellan 2007 och 2014 var jag inom ramen för en så kallad ABM-tjänst anställd som forskare vid Uppsala universitetsbibliotek för att genomföra ett projekt om manlig auktoritet och kroppslighet. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och annat vetenskapshistoriskt källmaterial vid UUB. Projektet kom att famna om en lång tidsperiod och resulterade i boken Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850 (Nya Doxa, 2020). Parallellt med detta var jag biträdande handledare åt två doktorander i idé- och lärdomshistoria. De disputerade 2011 respektive 2014.

2010 blev jag docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan 2014 är jag anställd som universitetslektor i samma ämne. Mellan 2014 och 2022 har jag i två omgångar haft uppdraget som Studierektor vid institutionen, (avancerad nivå och grundnivå).

2015-2020 ingick jag tillsammans med ett tiotal forskare i programmet "Medicine at the borders of life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Programmet leddes av professor Solveig Jülich och har för min del resulterat i två mer omfattade publikationer; Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam (Amsterdam University Press, 2021); De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant (Makadam, 2022), samt i fyra antologibidrag.

2023 befordrades jag till professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Tidigare projekt

“Extraordinary births and their value in Swedish medicine, 1660–1830”. Part of the research program: "Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden", 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

"Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History". Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

"Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800". Projektet utfördes inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

”Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750–1850”, projektledare: Maja Bondestam, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 060101-071231. Summa: 1,4 milj.kr.

”Från fadersvälde till broderskap: Konstruktioner av kön i upplysningens tidevarv”, projektledare: FD Karin Hassan Jansson. Post. doc. projekt finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 050101–051231.

Mina forskningsintressen rör kroppens historia i vid mening men också jaguppfattningar och identitetsbegrepp i övergången mellan tidigmodern och modern tid. De senaste årens publikationer tar avstamp i svensk och europeisk medicinhistoria och har även kopplingar till genusstudier, sexualitetshistoria, monsterstudier, kroppslig temporalitet och naturalhistoria.

Nyligen avslutade jag ett forskningsprojekt inom programmet "Medicine at the borders of Life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Resultaten beskrivs närmare här ovan, under Biografi.

Det forskningsprojekt jag upptas av för tillfället heter "Sexual selves in the making: Intimacy and the Swedish culture of solitude, 1930-50" och handlar om omstöpningen av utomäktenskapliga sexuella relationer under folkhemseran.

En helt annan studie som jag hoppas kunna genomföra handlar om Norden under sent 1500-tal och om den barocka kroppen som en utmanare av ordning, balans och symmetri. Vad var värdet av vidunderlighet, överdrifter och oregerlighet vid denna tid och hur avspeglas det i medicin och naturalhistoria?

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Bondestam
Senast uppdaterad: 2021-03-09