Gudrun Andersson

Professor vid Historiska institutionen

E-post:
Gudrun.Andersson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1551
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i historia. Mitt huvudsakliga intresseområde för såväl forskning som undervisning är tidigmodern kulturhistoria, med särskild fokus på materiell kultur och genus. Jag är även involverad i ett universitetsövergripande digitaliseringsprojekt av tidskriften Magasin för konst, nyheter och moder, som utgavs mellan 1818 och 1844.

Akademiska meriter: FD, docent i historia

Nyckelord: genus tidigmodern historia kulturhistoria materiell kultur boijes magasin

Fil. dr vid Uppsala universitet 1998; docent 2006; professor 2022

Projektforskare 1999-2002; Forskarassistent 2002-2007; Vikarierande lektor ht 2007; Projektforskare 2008-(2010); Lektor 1 jan. 2010-30 juni 2022; Professor 1 juli 2022-

Jag har haft flera ledningsuppdrag vid institutionen, där jag varit den första kvinnliga prefekten (2012–2016).

Grunden för mitt historiska intresse är den tidigmoderna kulturhistorien, där jag sysslat med genushistoria (framför allt min avhandling Tingets kvinnor och män), urbanhistoria (framför allt monografin Stadens dignitärer) och nu senast konsumtionshistoria. Övergripande frågor om maktrelationer och olika uttryck för makt kombineras med kvalitativ närläsning av källmaterial, där jag vinnlägger mig om att inkludera även icke skriftligt källmaterial så som porträtt, kläder, planlösningar och inredning. Jag är särskilt intresserad av hur de historiska aktörerna själva agerade, hur de argumenterade inför tinget, hur de inredde sina bostäder och hur de stred om de bästa bänkplatserna i kyrkan.

För närvarande arbetar jag med tidskrifter och dagböcker från 1800-talets första hälft, och då i synnerhet Magasin för konst, nyheter och moder (1818-1844) samt rådman Kihlbergs dagbok (1808-1820). I "Boijes magasin" analyserar jag det svenska konsumtionssamhällets, med fokus på det borgerskapets framväxt och genusspecifika konsumtionsideal. Tidskriften är digitaliserad, vilket öppnar en rad möjligheter inte bara för forskning utan även för undervisning (uppsatsskrivande och praktik). I rådmannens dagbok har jag tagit fasta på de dagliga rutiner som han utförde, såsom var han befann sig och vilka han umgicks med. Båda arbeten kommer att redovisas i internationella publikationer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gudrun Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09