Ingeborg Svensson

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
Ingeborg.Svensson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 2284
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

De teman som löper som en röd tråd genom min forskning kan sammanfattas med begreppen identifikation, engagemang och makt. Dessa teman har jag främst undersökt inom det område vi kallar sexualitet och ofta med ett särskilt fokus på känslostrukturer och stil. En teoretisk begreppsapparat som karakteriserar mitt arbete är performativitet, performans, queer, subjektivitet, affekt, sårbarhet. De två övergripande frågor jag stöter och blöter i olika material handlar dels om politisk mobilisering bortom utopisk framtidstro, dels om subjektsblivande i relation till oförmåga, ovisshet, osäkerhet, beroende. Dvs. ”misslyckanden” av olika slag.

Jag disputerade 2008 på Stockholms universitet med avhandlingen Liket i garderoben. En studie av sexualitet, livsstil och begravning. Studien handlar om det sena 1900-talets Sverige som brukar beskrivas som ett samhälle där döden var tabubelagd och osynlig. Den heterosexuella majoritetsbefolkningen hade ofta inte ens sett en avliden före sina far- och morföräldrars död. Men bi- och homosexuella män drabbades av en annan erfarenhet. På 1980-talet började många av dem plötsligt insjukna och dö, mitt i livet och bortom läkarvetenskapens kontroll. Avhandlingen handlar om vad som händer när döden som kulturell föreställning möter uppfattningar om manlig homosexualitet. Vilka normativa meningar med livet artikuleras inför döden? Vilka liv betraktas som förluster? Och vem räknas som sörjande? Vad finns det för alternativa försök till meningsskapande? Med fokus på känslor som skam, kärlek och melankoli analyseras på detta sätt homosexuella mäns begravningsritualer i spåren av hiv. Studiens syfte var att undersöka och synliggöra heteronormativa processers verkningar och konsekvenser.

Min pågående forskning handlar om vad som sker i lyckan och välmåendets namn och bär arbetsnamnet ”Från välfärd till välmående”.

Vad är lycka för dig? frågar sig Jeppe Hein i konstprojektet Happiness. Genom att följa detta konstprojekt, intervjua dess besökare samt ta del av andra inlägg om lycka (som Coca Colas senaste kampanj och FN:s internationella dag för lycka) studerar jag lyckoinläggen som specifika sätt att engagera sig i samtiden. Det är en samtid som jag, med Zygmunt Bauman, ringar in med begreppet interregnum – en tid där den västerländska ordningen gått mot sitt slut och ingen ny ordning finns i sikte. Mer konkret rör det sig i Sverige om nedmonteringen av välfärdssamhället så som vi känner det. Mot denna bakgrund av oviss framtid, och genom ett fokus på lycka, är studiens syfte är att undersöka föreställningar om ”det goda livet” och ”det goda samhället” samt hur dessa hänger samman.

Mina senast skrivna artiklar (under utgivning) är dels en pedagogisk genomgång av queerteori för empiriskt och kvalitativt inriktad forskning (Studentlitteratur), dels en antologiartikel författad tillsammans med antropologen Fanny Ambjörnsson om en grupp unga queera aktivister som kontinuerligt samlas för att titta på dokusåpor, Paradise Hotel och verkligheten - En queerfemisnistisk camp? (Makadam).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingeborg Svensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09