Karin Fängström

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
karin.fangstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6576
Mobiltelefon:
073-4697782
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är leg. psykolog och har disputerat inom CHAP, Child Health and Parenting Research Group. Min forskning rör barn i förskoleåldern och jag är involverad i flera projekt där barnen, oftast genom intervjuer, får göra sina röster hörda. Det kan handla om barns upplevelser av sin hemsituation eller hur de tycker om insatser i vården eller välfärden. Jag är också ansvarig för att utveckla och utvärdera en ny modell för tidiga insatser till barn i 1,5-6 års åldern med neuropsykiatriska problem.

Nyckelord: ptsd barn intervjumetoder trauma in my shoes teaching recovery techniques flykting förhör

Min forskning rör framförallt de yngre barnens perspektiv och hur vi genom att göra intervjuer kan få en bättre bild av barnens upplevelser, känslor, tankar och åsikter. För att göra det behöver vi ha bra intervjumetoder. Jag har studerat en datorassisterad metod som heter In My Shoes, som visat sig ge tillförlitlig information från förskolebarn, men också hjälpa dem att berätta nyanserat och detaljerat om sina upplevelser. Vidare verkar metoden vara särskilt lämpliga för blyga och svårkommuncierade barn.

De yngre barnen har ofta svårt att göra sina röster hörda i frågor som rör dem, t.ex. hur de upplevt insatser inom hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna utvärdera insatserna ur barnens perspektiv.

In My Shoes är ett datorbaserat intervjuverktyg som är anpassat för barn och som kan hjälpa dem att prata om sina upplevelser och känslor i olika situationer och med olika personer. Den som intervjuar använder datorn tillsammans med barnet samtidigt som frågor ställs och barnet berättar.

I mitt projekt har vi undersökt användbarheten och validiteten av In My Shos genom att intervjua fler än 80 barn i ålder 4-5 år. De publicerade studierna visar att In My Shoes ger tillförlitliga och fullständiga utsagor (Fängström et al., 2016). Metoden är i det avseendet jämförbar med den metod som idag anses som gold standard vid förhör med barn (Fängström, 2017). In My Shoes verkar också särskilt kunna hjälpa blyga och svårkommunicerade barn att prata mer (Fängström, Salari, Eriksson, & Sarkadi, 2017). Vid närmare undersökningar av innehållet i barnens utsagor framkom att barnen kunde berätta både detaljerat och nyanserat om sina upplevelser (Bokström, Fängström, Calam, Lucas, & Sarkadi, 2016). I en separat studie har vi också undersökt om och hur intervjumetoden som används vid förhör med barn kan hjälpa barnen att berätta om negativa emotionella upplevelser. Det visade sig att metoden generellt inte hjälper barn att berätta om upplevelser av obehag och smärta.

De nuvarande projekt som jag arbetar med rör en utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P från de yngre barnens perspektiv via intervjuer med In My Shoes. Jag arbetar också med flyktingbarns psykiska hälsa och en insats som heter Teaching Recovery Techniques.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Fängström
Senast uppdaterad: 2021-03-09