Mathias Strandberg

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg - 340

E-post:
mathias.strandberg[AT-tecken]isof.se
Telefon:
076-1011761
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA
  • 2009–: Forskarstudier i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • 2003–2008: Studier vid Uppsala universitet i svenska språket/nordiska språk (A–D), jämförande indo-europeisk språkforskning (A–C), lingvistik (A), isländska (1–3) och klassisk grekiska (1).

Forskningsintressen

  • Dialektologi och dialektgeografi
  • Fonologi och prosodi
  • Etymologi
  • Språkhistoria

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt behandlar ordaccent och betoning hos sammansatta ord i äldre skånska dialekter. I central standardsvenska och många andra varieteter får nästan alla sammansättningar accent 2 och betoning på förleden. I skånska dialekter varierar detta, så att en stor och systematisk förekomst dels av accent 1 (la´nnsväj 'landsväg'), dels av efterledsbetoning (hånnta´g 'handtag') påträffas. I min avhandling undersöker jag betingelserna för den varierande accentueringen och kartlägger den geografiska variationen inom Skåne (t.ex. mellan sydligt-västligt hånnta´g och nordöstligt ha`onntag).

Handledare

Prof. Staffan Fridell, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet, (bitr.) prof. Tomas Riad, Inst. för nordiska språk, Stockholms universitet.

Framträdanden m.m.

18/5 2014: Medverkar i radioprogrammet Hallå Skåne i P4 Kristianstad och berättar om utbredningen av orden pära och pantoffla 'potatis' i Skåne.

14/5 2013: Om accentueringen av sammansättningar i Skånemålen. Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala vårmöte.

20/3 2013: Diakrona generaliseringar kring förekomsten av accent 1 i sammansättningar i traditionella skånska dialekter. Fonologikollokviet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

7/11 2012: Ventilering av avhandlingsavsnitt. Högre seminariet i nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

21/9 2011: La´ndsväg eller la`ndsväg, ste`nhus eller stenhu´s? Om de traditionella dialekternas prosodi. Arkivcentrums föreläsningsserie.

18/8 2010: Accentuering av sammansättningar i en sydöstskånsk dialekt. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala, 18–20 augusti 2010.

14/2 2010: Uppträder som uppgiftslämnare ang. nutida skånska dialekter i artikeln "Vad hände med kagan?" i Sydsvenska dagbladet. Skribent: Mats Amnell.

21/11 2009: Fonetisk dissektion av Madicken. (Inom ramarna för den populärvetenskapliga presentationen Dissekering av meningar och texter i anatomiska teatern av Catharina Nyström Höög, Gustav Bockgård och Mathias Strandberg.) Svenska språket nu och då. Öppet hus i Gustavianum lördagen den 21/11 kl. 11–16 med anledning av att professuren i nordiska språk i Uppsala firar 150-årsjubileum.

23/9 2009: De sammansatta ordens accentuering i skånemål. En första rapport från avhandlingsarbetet. Högre seminariet i nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

13/8 2009: Is Óðinn really 'alles fader'? Föredrag vid The 14th International Saga Conference, Uppsala.

17/3 2009: Skånska tonfall. Accent 1 i sammansättningar i Skånemål. Föredrag vid Sällskapets för svensk dialektologi årsmöte.

8/6 2007: Hapax legomena i Edda-diktningen. Saknas verkligen belägg i fastlandsnordiska språk och färöiskan? (Tillsammans med Stefan Jacobsson.) Fornnordisterna.

13/4 2005: U-omljud i runöstnordiska steninskrifter (i bl.a. faþr). Runråd. Sammankomster omkring svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter.

Avslutade förtroendeuppdrag vid institutionen

Medlemskap (förtroendeuppdrag) i lärda sällskap


Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09