Maria Schildt

Universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
maria.schildt[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 6250
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 2016 anställd som lektor vid Institutionen för musikvetenskap och är studierektor för grundutbildningen. Jag undervisar huvudsakligen inom musikhistoria och min forskning rör sig främst inom tidigmodern musik i Europa. Från 2019/20 arbetar jag inom tre olika forskningsprojekt, kring musiktransfer i Europa, Frihetstidens musikrepertoar och kyrkomusikens historia i Sverige.

Min vetenskapliga verksamhet rör sig inom fältet tidigmodern musikhistoria. Jag har särskilt intresserat mig för frågor kring musikutövning, kulturell transfer, appropriering, anpassning och frågor kring periferi/center. Metodologiskt har jag varit intresserad av studiet av bevarade musikalier som artefakter och genom dessa kunna möjligheten att närma sig och dra slutsatser kring hur musik förmedlades, anskaffades, genom vilka nätverk och sociala strukturer, och utformingen av den samtida musikaliska utövningen och praxisen. Min avhandling 2014 "Gustav Düben at Work: Musical Repertory and Practice of Swedish Court Musicians, 1663–1690" utgår från det svenska kungliga hovets musikutövning och behandlar olika aspekter av respons på kulturell transfer, framför allt olika anpassningsprocesser med föregående identifikation och undersökningar av olika repertoarområden och samtida praktiker. En förutsättning för avhandlingsprojektet har varit den omfångsrika och välbevarade Dübensamlingen, nu i Uppsala universitetsbibliotek. Att få svar på de många tidigare olösta frågorna kring samlingens historia, dess ursprungliga struktur och avgränsning har varit nödvändigt. Andra frågor som tidigare också har varit olösta och underforskade är vilken funktion, karaktär, status och användning samlingen ursprungligen hade. Avhandlingsprojektet ledde till att betydelsefulla klargöranden kunde göras avseende dessa frågor. Delar av avhandlingsarbetets resultat har blivit implementerade i The Düben Collection Database Catalogue. Det gäller till exempel attribueringar av ett betydande antal tidigare anonyma kompositioner, konkordanser mellan handskrifter och tryck och en ny avgränsning av samlingen gentemot bibliotekets övriga musikalier. En av avhandlingsprojektets resultat har varit fastställandet av proveniensen gällande den stora samling fransk scenisk musik som finns i universitetsbiblioteket, en förutsättning för vidare forskning kring detta material. Under åren 2014-17 arbetade jag inom ett forskningsprojekt (Riksbankens jubileumsfond) med syfte att upprätta en forskningsdatabas och digitalisera denna samling.

För närvarande samarbetar jag med Lars Berglund med forskningsprojektet "Translatio musicae: fransk och italiensk musik i norra Europa, ca. 1650-1730" (från 2019) och infrastrukturprojektet "Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772)" (från 2020), båda finansierade av Riksbankens jubileumsfond. Jag ingår också i forskningsprojektet "Kyrkomusik i Sverige från medeltid till nutid" (från 2020), finansierat av bland annat Vitterhetsakademien.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Schildt
Senast uppdaterad: 2021-03-09