Memet Aktürk Drake

Universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
memet.akturk.drake[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6366
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt övergripande forskningsintresse är flerspråkighet och språkkontakt. Min forskning fokuserar på tre huvudområden: lånordsfonologi, tvåspråkighet i turkiska diasporan och historisk sociolingvistik. Just nu håller jag på med projektet "Förändringar i svenska uttalsnormer för engelska lånord under intensivare kontakt med engelskan" finansierat av Svenska Akademien. Jag undervisar om andraspråksinlärning och svensk grammatik ur ett tvärspråkligt perspektiv.

Akademiska meriter: fil dr

Nyckelord: phonology multilingualism turkish language contact sociolinguistics second language acquisition

För mer information se mitt CV här och min personliga hemsida: https://uppsala.academia.edu/MemetAkturkDrake

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Memet Aktürk Drake
Senast uppdaterad: 2021-03-09