Stina Fernqvist

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
stina.fernqvist[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-9999658
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen rör sig primärt kring välfärdsstatens hantering av ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, och hur närliggande problematiker som exempelvis funktionsnedsättning och våldsutsatthet kan komma att påverka dessa processer. Jag är sedan 2022 lektor på Institutionen för socialt arbete och är även studierektor för forskarutbildningen.

Akademiska meriter: FD, docent

Disputerade i februari 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte är att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Hur barnfattigdom och barnpositionen i stort förstås och framställs i en välfärdsstatlig kontext blir en relevant aspekt av dessa processer. Efter disputationen har jag arbetat med flera projekt som rör ekonomisk maktutövning och interaktioner mellan medborgare och välfärdsstatliga institutioner.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stina Fernqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09